nieuws

NVOB moet sturend bezig zijn voor bouwnijverheid

bouwbreed Premium

Kenmerkend voor de ondernemer is dat hij zich aanpast aan de ontwikkelingen die op hem afkomen of door hem zijn geentameerd. In die zin blijven ondernemers altijd jong. Aldus voorzitter J. Ravesloot van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid, dat in Maastricht het honderdjarig bestaan vierde. Lid van zo’n ondernemersorganisatie willen zijn, hangt af van de vraag in hoeverre die organisatie behulpzaam kan zijn die ontwikkelingen ten goede te keren.

Er verandert zo veel in zo korte tijd dat het gevaar niet denkbeeldig is dat de aannemer niet meer aan bouwen toekomt. De rolverdeling in het bouwproces verandert en de bouwmarkt zelf. En zaken, waarvan werd gedacht dat die voor de eeuwigheid vast lagen, zijn aan het verdwijnen: een prijsregeling, een vestigingswet, bedrijfstakeigen regelingen en een cao volgens de aloude structuur, aldus Ravesloot.

“We hebben zelf om een deel van die ontwikkelingen gevraagd. We wilden minder regelgeving, een minder knellende cao. En waarom zouden we premies betalen voor het ziekteverzuim bij je concurrent?”

Vrijheid betekent echter ook onzekerheid voor de ondernemer. Een organisatie als het NVOB kan hem daarom helpen die ontwikkelingen aan te ke, aldus Ravesloot, die overigens niet na liet te zeggen dat ook zijn organisatie er niet aan ontkomt zich aan maatschappelijke ontwikkelingen aan te passen.

Niet vanzelfsprekend

Daarvan gaf directeur mevr. S. Dekker enige voorbeelden. Zo is het niet meer vanzelfsprekend dat ondernemers “die calculeren” lid zijn van een belangenorganisatie. “Doelgroepen zijn minder aanspreekbaar op historische loyaliteit met de eigen organisatie, maar moeten steeds weer overtuigd worden van de mogelijkheden om naast belangenbehartiging, informatie, advies en voorlichting en diensten, de collega-concurrenten te ontmoeten en affiniteit met de organisatie op te bouwen.”

Belangenbehartiging is meer dan ooit nodig als wordt bedacht dat een overheid tegelijk decentraliseert, internationaliseert, professionaliseert en retireert. “Steeds ingewikkelder regelgeving, een economie die opener wordt met meer concurrentie en slinkende marges, een steeds kritischer consument die niet aarzelt om via slepende procedures zijn al dan niet vermeende gelijk te halen, decollectivering etc.”

Schijntegenstelling

Alert reageren op ontwikkelingen kan ook betekenen dat er ‘winst’ kan worden geboekt “Afschaffing van bestaande, paritaire, collectieve regelingen biedt het NVOB de gelegenheid om voor leden en groepen van leden voordelige afspraken te maken in de vorm van ledencontracten”, aldus mevr. Dekker.

Ze preludeerde ook op meer samenwerken en samengaan in het land van de georganiseerde bouwnijverheid. “Er wordt in onze bedrijfstak een schijnbare tegenstelling opgeworpen tussen groot en klein, collectiviteit en individualiteit, tussen managers van ondernemingen en ondernemers met eigen risico. Gewild en ongewild worden deze tegenstellingen gevangen in organisaties van de bouw. Die oude vormen van georganiseerd zijn, zal de bouw moeten loslaten terwille van het zakelijk belang van de individuele onderneming en het economisch belang van de bedrijfstak.”

Bouwbrede organisatie

Ravesloot zei het zo: “De ontwikkelingen in de bouwkolom leiden tot een naar elkaar toegroeien van voorheen strikt gescheiden partijen: hoofd- en onderaannemers, toeleverende bedrijven, installateurs etc. Traditionele scheidslijnen raken achterhaald. Het NVOB trekt de consequenties uit die ontwikkelingen en praat over nieuwe groepen leden, over een bouwbrede organisatie voor de hele bouwnijverheid.”

Reageer op dit artikel