nieuws

Noord-Brabant minder optimistisch over SVV

bouwbreed Premium

De provincie Noord-Brabant maakt zich ernstig zorgen over de toenemende bereikbaarheidsproblemen als gevolg van overbelasting (congestie) op rijks- en provinciale wegen.

Dit blijkt uit de door gedeputeerde staten naar minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) verzonden reactie op het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) 1995-1999.

In hun brief stelen GS niet onder stoelen of banken dat ze over de haalbaarheid van de doelstellingen van het Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV) II aanzienlijk minder optimistisch zijn dan de minister.

In het MIT constateert Jorritsma dat landelijk gezien de groei van de mobiliteit ten opzichte van 1996 ongeveer 14% bedraagt en dat dit redelijk in de pas loopt met het SVV.

Congestie

Maar GS stelen vast dat in Brabant “de mobiliteit hoger ligt dan het landelijk gemiddelde”. Op het hoofdwegennet is de groei van de mobiliteit 7 indexpunten hoger dan het landelijk gemiddelde. Voor de provinciale wegen valt een vergelijkbaar beeld te constateren:

“Ook in de Brabantse situatie nemen de congestie en de congestiegevoeligheid in snel tempo toe, zodat de bereikbaarheid langzamerhand in het gedrang gaat komen, met name voor zakelijk verkeer en goederenvervoer.”

Prijsbeleid

Bovendien is volgens GS sprake van onvoldoende operationalisering van het prijsbeleid: “Tot onze spijt moeten we constateren dat het prijsbeleid nog steeds onvoldoende invulling heeft gekregen.” Ze dringen er bij Jorritsma op aan op korte termijn “werk te maken van het prijsbeleid”.

Het instellen van een Fonds Economische Structuurversterking (FES) noemen GS een goede zaak, omdat daardoor de komende jaren circa f. 5 miljard vrij komt voor infrastructuur.

In hun brief volstaan GS wat betreft aanpak van infrastructurele knelpunten met een verwijzing naar de afspraken, vastgelegd in een gemeenschappelijke verklaring, die op 22 februari dit jaar zijn gemaakt met de minister.

Die bracht toen een werkbezoek aan de provincie. Ze zegde daarbij steun toe voor onder meer versnelde aanleg van de A50 (Eindhoven-Oss) en ondertunneling van het in Best te verdubbelen spoorbaanvak en het verbeteren van een 9 km lang gedeelte van het Wilhelminakanaal.

Reageer op dit artikel