nieuws

CPB schat rendement van infrastructuur te laag in

bouwbreed

De visie van het Centraal Planbureau op de relatie tussen infrastructuur en economische groei wijkt af van zowel de moderne als de traditionele visie daarover. Volgen van een standaard internationale methode brengt de macro-economische baten voor heel Nederland veel completer in beeld dan met het Nederlands rekenmodel van het planbureau mogelijk is.

Dat blijkt uit het rapport ‘Met de spade op de schouder; Infrastructuur en economische groei’ van hoogleraar financiele economie E.J. Bomhoff van Universiteit Nijenrode. Daarin wordt becijferd dat de Betuweroute de Nederlandse economie beduidend meer oplevert dan het Centraal Planbureau (CPB) heeft berekend. Tot het jaar 2025 zouden de baten van deze nieuwe spoorverbinding f. 52 miljard ke bijdragen, terwijl het CPB op maximaal f. 21 miljard uitkomt. Het rapport bevat geen uitspraak over vervoerstechnische of technologische aspecten. Wel wordt gesteld dat men de lasten voor de Nederlandse belastingbetalers correct moet afzetten tegen de duurzame baten voor economische groei en werkgelegenheid.

De moderne opvatting over macro-economische gevolgen van overheidsinvesteringen in infrastructuur langdurige gevolgen hebben voor de trend van de economische groei. De traditionele macro-economie gaat er daarentegen van uit dat extra aandacht voor infrastructuur geen duurzame effecten heeft op het tempo van de economische groei, maar dat wel het niveau van de welvaart blijvend wordt verhoogd.

Niet rationeel

In het rapport zijn internationale rekentechnieken over investeringen in infrastructuur en de daarop volgende economische groei toegepast in geval van aanleg van de Betuweroute. De effecten, uitgedrukt in een extra toename van het Bruto Binnenlands Produkt, van een investering van f. 9 miljard in een Betuweroute op de Nederlandse economie lopen daarbij over de periode tot 2025 uiteen van f. 48,1 tot f. 78,8 miljard. Het CPB komt in een ‘laag’ en ‘hoog’ scenario tot f. 14,5 en f. 21,1 miljard. Wiskundige modellering van voor- en nadelen van uitstel van de Betuwelijn laat volgens Bomhoff zien dat uitstel geen rationele beslissing zal blijken te zijn.

Reageer op dit artikel