nieuws

Amsterdam gaat Vinex convenant ondertekenen

bouwbreed Premium

De Amsterdamse gemeenteraad besluit deze week over de ondertekening van het Vinex-uitvoeringsconvenant. Volgens het college van B en W zijn belangrijke obstakels zoals financieringsduidelijkheid, bodemsaneringsproblematiek en woningbouwtaakstelling in de onderhandelingen weggenomen. Niets staat dan ook de ondertekening van het convenant nog in de weg.

Met name de dekking van de bodemsanering op de Vinex-bouwlocaties vormde voor lange tijd een heikel punt. Immers, Amsterdam heeft, evenals het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA), bij herhaling aangedrongen op een hogere bijdrage voor de bodemsanering. Als voorwaarde in het uitvoeringscontract had Amsterdam dan ook gesteld dat er een nadere uitwerking moet worden gegeven over hoe de risicofactoren bij de bodemsanering worden gedekt. Met het rijk, zo stelt het college in het raadsvoorstel, is nu overeengekomen om een gezamenlijke werkgroep in te stellen die zich onder meer bezig gaat houden met de verhaalplicht op de vervuiler. De werkgroep buigt zich daarnaast over het juridisch instrumentarium, de planning en de subsidieringsmogelijkheden.

Bodembescherming

De onlangs in werking getreden nieuwe Wet Bodembescherming heeft op het gebied van de bodemsanering de nodige zaken op z’n kop gezet. Zo is er een flinke streep getrokken door de urgentiebepaling van ernstige gevallen van bodemverontreiniging. Voor de wijziging viel 80 procent van de woningbouwlocaties in een urgentieklasse die zicht bood op subsidiering. Dit kwam niet in de laatste plaats door het feit dat veel van de door Amsterdam te bouwen woningen op zogenoemde binnenstedelijke locaties moeten worden gerealiseerd. Uit de nieuwe score blijkt nu echter dat een groot aantal Vinex-bouwlocaties een dusdanige urgentiescore zal krijgen, dat het niet meer voor rijksgelden in aanmerking komt. Gevolg hiervan is dat de afspraak in het Vinex-akkoord, waarin bepaald is dat een groot deel van de reguliere budgetgelden voor Amsterdam voor Vinex-locaties mag worden ingezet, in het gedrang komt.

Onderhandeling

Amsterdam is in onderhandeling met het rijk om toch nog 80 procent van de budgetgelden binnen te slepen. “Dit overleg geeft voldoende vertrouwen om een positieve uitslag te verwachten”, aldus het gemeentebestuur die dan ook de conclusie trekt dat dit punt nu geen beletsel meer is om tot ondertekening van het uitvoeringsconvenant over te gaan. Mochten er toch nog problemen ontstaan dan zegt Amsterdam zich te ke beroepen op het overmachtartikel in het convenant. “Mochten er met toepassing van dit artikel financiele problemen blijven, dan achten wij ons niet meer gehouden tot het halen van de binnengemeentelijke woningbouwtaakstelling”, zo waarschuwen B en W in het raadsvoorstel.

IJburg

Voor de realisering van de grote bouwlocatie in het IJmeer, IJburg, stellen B en W in het voorstel vast, dat het bouwen van 12.000 woningen voor het jaar 2005 niet meer haalbaar is. De vertraging in de besluitvorming met betrekking tot het Vinex-convenant is hierin, in de visie van het het Amsterdamse gemeentebestuur, de grote boosdoener. Amsterdam gaat nu uit van een minimale taakstelling van 8500 woningen voor 2005 in IJburg en het overhevelen van de resterende 3500 woningen naar de overige ROA-bouwgemeenten. Ook hiermee is het Rijk akkoord gegaan. De Amsterdamse gemeenteraad buigt zich woensdagavond over het raadsvoorstel.

Reageer op dit artikel