nieuws

Overheid moet bedrijfstak tegemoet komen Schilders willen Deltaplan voor werkgelegenheid

bouwbreed

Werkspreiding en een nieuwe vut-regeling. Dat zijn de twee onderwerpen, die de schilders-ondernemers maandag a.s. in Amersfoort hoog op hun prioriteitenlijstje gaan zetten als wens voor een nieuwe cao. Overigens zal werkspreiding alleen onvoldoende zijn om de grote seizoenswerkloosheid te keren. Ook andere zaken die daar afbreuk aan doen – o.a. beunhazerij – moet een halt worden toegeroepen.

Van de 30.000 schilders blijkt meer dan eenderde in de winterperiode naar de ww te worden verwezen bij gebrek aan werk. En ook overigens wordt er aan de werkgelegenheid in deze branche door een aantal oorzaken behoorlijk afbreuk gedaan.

Cao-onderhandelaar Kroezen van de Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf FOSAG weet er wel enige op te noemen. Daar is bijvoorbeeld het fenomeen dat de schilders steeds meer naar de zakelijke markt worden gedwongen als gevolg van het zelf klussen door consumenten en het inhuren van beunhazen, die prijstechnisch oneerlijk concurreren. Dat laatste kan heel gemakkelijk als wordt bedacht dat schilderwerk nog altijd een btw-tarief kent van 17,5 %.

Deltaplan

Die toestroom op de zakelijke markt werkt weer grote prijsconcurrentie in de hand, aldus Kroezen in het officieel orgaan van FOSAG. Bovendien is men op die zakelijke markt al jaren bezig met het kiezen voor bouwmaterialen die in het geheel niet meer geschilderd hoeven te worden.

Dus van werkspreiding alleen mag geen totale oplossing voor het werkloosheidsprobleem in de schildersbedrijfstak worden verwacht. Kroezen opteert dan ook voor een Deltaplan voor de schilderswerkgelegenheid, waaraan niet alleen de sociale partners, maar ook de overheid zou moeten meewerken.

Werkspreiding met een maximum van 45 uur in het hoogseizoen en 25 uur in het laagseizoen zou volgens hem slechts voldoende vruchten ke afwerpen als:

a. de looneisen zeker niet verder gaan dan de prijscompensatie;

b. het btw-tarief van 17,5 % naar 6 % wordt gebracht;

c. de winterpremie (die particulieren ontvangen als ze in de winter binnenschilderwerk laten

verrichten) wordt verdubbeld, doordat de overheid eenzelfde bedrag bijpast;

d. er voor particulieren een vorm van fiscale aftrekbaarheid van het onderhoud wordt (her)ingevoerd.

Combinatie van al deze maatregelen zou volgens FOSAG-secretaris Kroezen moeten ke resulteren in terugdringing van de werkloosheid tot hoogstens 2000 manjaren.

Al deze voorwaarden bijeen genomen, moet wel worden verondersteld dat het ook dit jaar niet zal komen tot het door werkgevers gewenste Deltaplan. Het bij de overheid aandringen op een lager btw-tarief duurt nu al jaren zonder enig resultaat omdat er op wordt gewezen dat dit slechts in Europees verband kan worden aangepakt.

Winterschilder

Jaren geleden ook werd de toenmalige bijdrage van het rijk voor de premieregeling winterschilder ad – 1 miljoen afgebouwd onder het mom dat het hier geen structureel probleem zou betreffen, maar een zaak die de bedrijfstak zelf toch zou moeten ke oplossen. Sindsdien betalen schildersbedrijven daarvoor een heffing en worden de voor deze premie benodigde miljoenen guldens aangevuld door een bijdrage uit het Risicofonds.

En ook het fiscaal aftrekbaar maken van onderhoud zal het in een tijd waarin juist zoveel mogelijk belasting-aftrekposten worden geschrapt niet snel halen.

Blijft over de prijscompensatie als maximale looneis. Die zullen werknemers nog wel in het vooruitzicht willen stellen mits daar tegenover werkgelegenheidsafspraken zijn te maken. En daarmee is helaas het kringetje weer rond. Want dat zit er zonder dat hele pakket van maatregelen waaraan ook de overheid moet bijdragen in het geheel niet in.

Vut-regeling

Het tweede hete hangijzer wordt ongetwijfeld de vut, een regeling die nu nog voor zowel werkgevers als werknemers 2,35 % aan premie vergt. Maar met die in totaal 4,70 % zal de vut als omslagstelsel niet blijvend meer ke worden gefinancierd.

De werkgevers willen de vut zowel uit sociaal als uit financieel oogpunt behouden, aldus FOSAG-voorzitter Van der Worp. Sociaal omdat, zoals hij het omschrijft, “van hen die lange jaren in onze bedrijfstak hebben gewerkt, de vitaliteit na een arbeidzaam leven aantoonbaar afneemt… Dat heeft tot gevolg van een grote groep werknemers voortijdig in de wao terecht komt. Doordat ook deze regeling zal worden geprivatiseerd en de kosten van het te lopen risico op de bedrijfstakken zal worden afgewenteld, krijgt de werkgever onverbiddelijk te maken met nieuwe lastenverzwaringen.”

Wellicht dat de sociale partners elkaar ke vinden in een overgangsregeling naar een nieuw vut-systeem volgens het kapitaaldekkingssysteem, waarbij individuen met spaarloonregelingen aan hun eigen vut-uitkering ke bijdragen.

Reageer op dit artikel