nieuws

Europa beperkt broeikaseffect

bouwbreed Premium

De Europese Unie toont zich bereid het broeikaseffect krachtdadiger aan te pakken. Te denken valt aan het maken van strengere afspraken over het terugdringen van de CO2-uitstoot. Minister De Boer van VROM noemde dit na overleg met de Europese ambtgenoten in Brussel een forse stap vooruit.

Meerdere lidstaten zouden de uitstoot van CO2 tussen 2000 en 2010 met 5 tot 10 procent willen verminderen. Vooral Groot-Brittannie zou in deze meer goede wil tonen dan voorheen.

De Boer noemt de afgesproken stabilisering van de CO2-uitstoot tot aan 2000 evenwel moeilijk haalbaar. Recente sc hattingen geven aan dat deze uitstoot door de 15 EU-landen tussen 1990 en 2000 met 5 tot 8 procent toeneemt.

De milieuministers beraadden zich in Brussel over ene gezamenlijke opstelling voor een conferentie begin april in Berlijn. De lidstaten van de VN zullen daar nagaan in hoeverre de afspraken van de milieutop in Rio zijn nagekomen. De EU wil dan ook onderhandelingen beginnen over de nieuwe afspraken voor na de eeuwwisseling.

Oneerlijk

Om Berlijn tot een succes te maken wil De Boer vooral de ontwikkelingslanden gerust stellen. De industrielanden moeten de snel industrialiserende landen in de Derde Wereld niet de eigen emissieplafonds opleggen. Anderen vinden dat ook rijkere ontwikkelingslanden als Zuid-Korea zich moeten vastleggen op beheersing van de CO2-uitstoot.

Onderhandelingen over harmonisering van de Europese wetgeving voor milieuvergunningen verliepen moeizaam. De zuidelijke lidstaten onderschreven het principe om van bedrijven te eisen dat ze de best beschikbare technologie toepassen. Voor streken waar nauwelijks sprake is van vervuiling dienen evenwel soepeler regels te gelden. De noordelijke lidstaten vrezen dat deze gang van zaken oneerlijke concurrentie veroorzaakt.

De Duitse bijdrage aan de conferentie van Berlijn schrijft een stabilisatie voor van de CO2-uitstoot vanaf 2000 op basis van de hoeveelheid die in 1990 in de lucht kwam. Daarmee kan een stijging na 2000 in de landen van de OESO en in midden- en oost-Europa worden voorkomen.

Het protocol gaat voorts in op vermindering van de uitstoot aan CO2 en andere broeikasgassen als methaan en stikstofoxide.

Nieuwe auto’s

De organisatie van kleine eilandstaten (AOSIS) wil dat de industriestaten de CO2-uitstoot met minstens 20 procent verminderen vergeleken met de hoeveelheid van 1990. Maatregelen die de uitstoot van CO2 beperken betreffen onder meer heffingen, fiscale voorzieningen en aanpassingen in het vergunningenrecht.

Te denken valt ook aan het voorstel tot aan 2005 alleen nieuwe auto’s op de weg toe te laten die per 100 kilometer niet meer dan 5 liter brandstof verbruiken.

Warmer

De Wereldorganisatie voor Meteorologie (WMO) uit Geneve liet intussen weten dat de wereldtemperatuur in 1994 wederom met 0,3 graden is gestegen vergeleken met het gemiddelde over de afgelopen 30 jaar. Daarmee lagen de temperaturen vorig jaar voor de achttiende achtereenvolgende keer boven het gemiddelde van de lange termijn. In de afgelopen 135 jaar steeg de temperatuur wereldwijd met 0,5 graden Celsius. De opwarming gebeurde vooral tussen 1910 en 1940 en tussen 1979 en 1994.

Het opwarmen van de aarde zal beduidend sneller verlopen wanneer de hogere temperatuur de permanent bevroren bodems in Siberie, Canada en Alaska laat ontdooien. Naar verluidt doen zich in Siberie inmiddels de eerste tekenen voor van ontdooiing. In deze bodems zit zogeheten gashydraat opgesloten dat door de hogere temperatuur vrij komt.

Het mengsel bestaat uit water en aardgas oftewel methaan. Methaan in de vrije lucht versterkt tien tot twintig maal het broeikaseffect. De kristallen uit water en aardgas zijn alleen stabiel bij een temperatuur vanaf min tien en bij een druk van meer dan twintig bar. In dat geval zit er 190 maal meer methaan in een kubieke meter dan in de vrije lucht. Om die reden wordt wereldwijd gepleit voor een nader onderzoek naar voorkomens van gashydraat.

Temeer omdat de energie-inhoud een veelvoud moet zijn van wat de totale reserves aan kolen, olie en gas bieden. Daarmee is de energievoorziening voor in elk geval enkele eeuwen verzekerd. Tegelijkertijd kan de zonne/waterstoftechnologie verder worden ontwikkeld omdat methaan veel waterstof bevat. Vooralsnog bestaat er echter geen bruikbare mogelijkheid het gashydraat aan te spreken.

Reageer op dit artikel