nieuws

Ei van Columbus

bouwbreed

Zelden was het toenmalige kabinet Lubbers 2 meer eensgezind toen het zo’n zes jaar geleden de voorzitter van de Federatie Nederlandse Vakvereniging (FNV), de wat vlezig uitgevallen Hans Pont, benoemde tot opperste personeelsbaas van ’s lands ambtenaren. In 1983 organisator van de acties tegen ambtelijke salariskortingen, onder wijlen minister Ien Dales (PvdA) en Hans Dijkstal (VVD) keihard onderhandelaar met de ambtenarenbonden en sinds een paar maanden hoogste milieu-ambtenaar onder minister Margaretha de Boer (PvdA) en staatssecretaris Dick Tommel (D66).

In de eerste dagen en weken van zijn aanwezigheid in het VROM-gebouw aan de Haagse Rijnstraat liet hij al onomwonden weten als 56-jarige oud-landmeetkundige niet te zijn gekomen om het milieu tot op het bot te doorgronden, maar veel meer te zijn aangetrokken om het uitdijende nest van milieufreaks te schonen. Onder zijn voorganger – thans directeur-generaal milieuzaken, nucleaire veiligheid en civiele bescherming in Brussel, Marius Enthoven – was het milieu gegroeid tot omstreeks 1150 ambtenaren. Ruimschoots reden het bij de rijksoverheid zeer verwaarloosde bedrijfseconomisch facet eens duchtig en kritisch te beschouwen.

Luttele maanden na zijn komst is Hans Pont zeker van zijn zaakjes. Geheel in de lijn van wat elders bij het ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer reeds in de gang is gezet – veel minder ambtenaren met dezelfde hoeveelheid taken want de politiek kan geen keus maken wat af te stoten is – zal het aantal milieudeskundigen met tenminste tien, zo mogelijk vijftien procent worden ingekrompen.

Hij heeft inmiddels zijn oor te luisteren gelegd bij zijn collega van volkshuisvesting, de spontane Brabander Leo Kokhuis. Die zag mogelijkheden krap 800 arbeidsplaatsen in te leveren. Weliswaar met een arrogant optredende organisatie-adviseur Terpstra, die met ruim een miljoen gulden voortijdig werd weggestuurd en een hevig tegenstribbelende ondernemingsraad, maar toch… de eindstreep is gehaald. Ook de Rijksgebouwendienst leverde mensen in.

Overigens zit VROM nog met een kleine honderd ambtenaren in de maag. Voor deze zogeheten ‘herplaatsers’ is met geen mogelijkheid binnen of buiten het ambtelijke bestel een werkplek te vinden. Van die herplaatsers komen er veel uit de lage en middelbare rangen. Dat zijn de rangen tot en met 4 (na 16 dienstjaren f. 3497 per maand) en tot en met 10 (na 12 dienstjaren f. 5971 per maand). In de hogere salarisschalen f. vanaf rang 11 a f. 6981 per maand tot rang 14 a f. 9505 per maand – is het aantal met ontslag bedreigden gering.

Voor Hans Pont geen reden de toekomst somber in te zien. Hij gelooft dat door natuurlijk verloop en overplaatsing van zijn onderhebbenden naar andere ministeries en naar lagere overheden die 100 a 150 ambtenaren met zachte hand zijn af te voeren.

Net nu de laatste reorganisatie is afgerond en het aantal regionale milieu-inspecties is teruggebracht naar negen vindt directeur-generaal Pont dat drie a vijf inspecties voldoende zijn om de milieu-criminaliteit en de lucht-, bodem- en watervervuiling onder de duim te houden. Dat betekent in de nabije toekomst een fors aantal verhuisbewegingen bij de inspecties, die thans nog zijn gevestigd in Groningen, Arnhem, Zwolle, Utrecht, Haarlem, Rijswijk, Eindhoven, Middelburg en Heerlen.

De oud-vakbondsleider en huidige top (milieu)ambtenaar heeft het ei van Columbus opnieuw uitgevonden. Zijn oplossing is glorieus in haar eenvoud “Het is een kwestie van anders organiseren.”

Reageer op dit artikel