nieuws

Noord-Holland tevreden met besluit Schiphol

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ke in grote lijnen instemmen met het Kabinetsbesluit over Schiphol. De aanleg van een vijfde baan, parallel aan de Zwanenburgbaan, is volgens G.S. de beste optie om de groei van Schiphol en een leefbaar milieu voor de omwonenden te combineren.

De provincie zegt blij te zijn dat het Kabinet een aantal door haar ingebrachte voorstellen heeft overgenomen. Ze doelt daarmee op het vaststellen van een zogenaamde vrijwaringszone waarin geen woningen gebouwd mogen worden. Ook het voorstel om grote groengebieden aan te leggen rond de dichtbevolkte omgeving van de luchthaven heeft het Kabinet gehonoreerd.

Isolatieplan

In aansluiting op het definitieve besluit van Kabinet heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat gisteren het Globaal Isolatieplan uitgebracht. Dit tweede plan voor de geluidisolatie van woningen rond Schiphol omvat 21.000 woningen en begint in 1996. De kosten ervan zijn geraamd op – 400 miljoen. Ze komen voor rekening van de luchtvaartmaatschappijen, die een en ander via een opslag per ticket zullen opbrengen.

De tweede fase omvat de geluidisolatie binnen de geluidzones van het vier- en vijfbanenstelsel van Schiphol en is aanzienlijk complexer dan de eerste fase. Het gaat om twee zones, waaronder de zogenaamde LAeg-zone, die is gebaseerd op de vastgestelde nachtnorm van 26 dB(A). Daarnaast heeft de isolatie betrekking op zowel de tijdelijke situatie met het vier-banenstelsel als op de situatie met de vijfde baan.

Het werk zal in fasen worden uitgevoerd. Eerst komen de meest geluidgevoelige objecten aan de beurt. Vervolgens worden alle geluidgevoelige objecten geisoleerd die structureel geluidhinder ondervinden. Tot slot worden de objecten die tijdelijk hinder ondervinden aangepakt. Gedetailleerde plannen zullen in de loop van dit jaar, na overleg met de betrokken gemeenten, worden gepresenteerd.

Reageer op dit artikel