nieuws

‘Budget businfrastructuur moet worden verdubbeld’

bouwbreed Premium

Het rijksbudget voor de businfrastructuur ( f. 700 miljoen) in de Randstad moet worden verdubbeld. Dat stellen de Randstadprovincies en hun vervoerbedrijven in een rapport, dat ze morgen minister Jorritsma in Den Haag zullen aanbieden.

Het rapport ‘De hoogste versnelling voor de aanleg van businfrastructuur in de Randstad’ concludeert dat het in zowel de voorbereidings- als de uitvoeringsfase van busvoorzieningen vaak mis gaat. Dit heeft verschillende oorzaken.

Zo vormen de planologische procedures een hindernis en is er sprake van een wirwar van plannen, waarbij de busbaan in het ene plan wel en in een ander plan geheel niet voorkomt, terwijl in een derde plan de busbaan wel is opgenomen maar volgens een ander trace.

Ook bestaat er vaak onduidelijkheid over de financiering, als gevolg van veelvuldig gewijzigde percentages van de rijksbijdrage en van wisselende rechtshebbenden (provincie, vervoerregio, gemeente of vervoerbedrijf).

Omdat vaak meerdere wegbeheerders betrokken zijn bij een po is een eenduidige toebedeling van bevoegdheden voor de poorganisatie belangrijk. De meeste poen, ook die waarvan de technische en financiele voorbereidingen al zo goed als klaar zijn, zijn planologisch namelijk niet geregeld. Met name voor poen waarvan de voorbereiding al is afgerond kan de bestemmingsplanprocedure alsnog voor forse vertraging zorgen.

Verder is de dekking van de aanlegkosten in de meeste gevallen niet geregeld en zijn betrokkenen nauwelijks bereid aan te geven hoeveel ze willen bijdragen. In totaal, zo stelt het rapport, is een budget van f. 1,4 miljard nodig om de gewenste verbeteringen tot stand te brengen.

In de begroting van Verkeer en Waterstaat is tot nu toe de helft van dit bedrag gereserveerd voor de aanleg van businfrastructuur in de Randstad. Verdubbeling is dus nodig, zo zeggen de rapporteurs. Dit sluit aan bij de rapportage van de commissie De Boer, die in april 1994 adviseerde de investeringen in het stadsgewestelijk openbaar vervoer de komende vijf jaar te vergroten van f. 1,3 miljard naar f. 3 miljard.

Stappenplan

Om verbetering aan te brengen in de huidige situatie beveelt het rapport aan te werken volgens een stappenplan. Hierin moet de bestuurlijke procedure worden aangegeven die het plan van het begin tot de aanleg doorloopt. Daarnaast moeten er realistische uitvoeringsprogramma’s komen, die goed op elkaar zijn afgestemd.

De huidige plannen (Meerjarenprogramma infrastructuur en regionale vervoersplannen) garanderen niet de daadwerkelijke uitvoering van de opgenomen poen.

Reageer op dit artikel