nieuws

Britten bevorderen hergebruik afval in bouw

bouwbreed Premium

De Britse Aggregate Advisory Service wil dat de bouwnijverheid in het Verenigd Koninkrijk dit jaar meer – al dan niet bewerkte – rest- en afvalstoffen gebruikt. Deze dienst sluit met de voorgenomen promotie aan bij het plan van de regering om met een besparing op grondstoffen bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. In 2006 zal de bouw in Groot-Brittannie zo’n 365 miljoen ton granulaat verwerken.

De Britse regering wil rond 2000 pakweg de helft van het huishoudelijke afval geschikt maken voor gebruik in de bouw. Onder meer papier, kunststoffen, glas en metalen ke opgaan aan de fabricage van bouwmaterialen.

Ongeveer 1,5 miljoen ton glas eindigt op stortplaatsen. De chemische samenstelling maakt het glasafval ongeschikt voor verwerking tot vensterglas, maar het kan daarentegen wel dienen als grondstof voor glaswol. Bouwdelen uit hout ke eveneens opnieuw worden gebruikt of omgezet in compost.

Granulaat

Dr. R. Collins van de afdeling anorganische materialen van de Building Research Establishment meent dat de bouw zich meer bewust moet worden van het feit dat bouwwerken niet alleen natuurlijke hulpbronnen als granulaat en energie omvatten, maar ook bestaan uit milieu-verdraagzame stoffen.

De produktie van primaire grondstoffen heeft invloed op het milieu en aanzien van gemeenten en landschappen. De noodzaak van de winning moet daartegen worden afgezet. De reststoffen van diverse industrieen dienen soms al sinds jaar en dag als grondstof voor andere.

Granulaat vormt inmiddels de grootste massa binnen de groep bouwmaterialen. Ook voor andere materialen als bakstenen, glas, hout, kunststoffen en metalen dient nu hergebruik in de bouw te worden overwogen.

Sloopafval

Volgens Collins is het overgrote deel van het Britse sloopafval opnieuw te gebruiken. In het verlengde daarvan valt te denken aan het demonteren tot bruikbare onderdelen. Dat vergt meer arbeidsinspanning dan simpelweg slopen en vereist om die reden de instelling van een bepaalde beloning.

Momenteel kost het herverwerken van goedkope materialen als bakstenen, natuursteen en tegels beduidend meer dan de aanmaak van nieuwe produkten. Het grootste deel van niet meer opnieuw te gebruiken materialen als beton en mortel kan worden omgezet in granulaat. Het feit dat de produktie van natuurlijk granulaat het milieu verstoort geeft het gebruik van alternatieve materialen een groter gewicht.

Transportministerie

Gebroken beton en metselwerk wordt volgens Collins in toenemende mate herverwerkt in beton. Hij zet met een werkgroep van de Europese normalisatiecommissie CEN Europese specificaties op voor dergelijke materialen. Dat gebeurt in samenwerking met de internationale bond van onderzoek- en beproevingslaboratoria RILEM. Collins noemt het Britse transportministerie (DOT) de drijvende kracht achter het hergebruik van reststoffen.

Deze stoffen gaan in het Verenigd Koninkrijk onder meer op aan ophogingen, funderingen en toplagen. De deklaag van asfaltwegen kan ter plaatse volledig worden herverwerkt. Wet en regel beperken de hoeveelheid opnieuw gebruikt asfalt in nieuwe mengsels evenwel tot 10 procent.

Gebroken beton, slakken en gemalen as ke met andere afvalstoffen de natuurlijke toeslagstoffen in de meeste verhardingsmaterialen vervangen. Het Britse DOT zal volgens Collins een gezamenlijke studie uitvoeren met het milieuministerie om na te gaan of meer reststoffen ke opgaan aan de wegenbouw.

Momenteel bestaat zo’n 10 procent van de Britse toeslagstoffen uit mijnsteen, schalieresten, gemalen as, gieterijslakken, kaolien en leisteen. De overheid wil deze toepassingen bevorderen en daarmee een belangrijke besparing op natuurlijke grondstoffen tot stand brengen. Van de genoemde stoffen komt jaarlijks zo’n twaalf miljoen ton op stortplaatsen terecht.

Stortkosten

Bewerking maakt dergelijk afval volgens Collins geschikt voor hoogwaardig(er) gebruik. Beton dat tot verschillende korrelgroottes is gebroken kan in niet onaanzienlijke mate het natuurlijke steenslag vervangen. De mogelijkheden daarvoor nemen temeer toe omdat stortkosten voor bouw- en sloopafval steeds verder stijgen.

Het ontwikkelen en verbeteren van herverwerkingstechnieken wordt dan financieel aantrekkelijk. In het verlengde daarvan ke bedrijven zich van andere onderscheiden wanneer ze activiteiten opzetten voor het nuttige hergebruik van reststoffen. Aanbestedingen schrijven daarbij steeds vaker de plicht tot een milieubewuste aanpak voor. Aannemers en architecten maken een grotere kans op toewijzing van een opdracht wanneer ze ervaringen met een dergelijke werkwijze ke aantonen.

*) J. Kelsey is een Britse journalist.

Reageer op dit artikel