nieuws

Demontabel bouwen leidt tot flinke besparingen

bouwbreed

Cobouw Demontabel bouwen kan een substantiele bijdrage leveren aan het verminderen van de stroom bouwafval. Het meestbelovend zijn het demontabele bouwen met beton (zowel prefab als ter plaatse gestort) en met inbouw- en afbouwpakketten. Er zijn behoorlijke besparingen mogelijk bij de (selectieve) sloop. En er blijft dan van de dertien a veertien miljoen ton afval per jaar nog maar acht a negen miljoen over, voornamelijk metselwerk en gips.

Een groot voordeel van demontabel bouwen is, dat er geen verontreinigingen meer voorkomen in het puingranulaat. Nu is het nog zo dat verontreinigingen in het puin leiden tot een verhoging van de prijs of een verlaging van de kwaliteit van granulaat. Bij het slopen van demontabel ontworpen gebouwen zijn de bouwmaterialen goed te scheiden. Veel inbouw- en afbouwpakketten zijn met wat aanpassingen opnieuw te gebruiken en van beton kan granulaat gemaakt worden.

Preadviescommissie PD 17 ‘Demontabel bouwen’, een subgroep van Werkgroep II ‘Bouwen en Slopen’ van het Milieuberaad Bouw, heeft zich gebogen over de mogelijkheden van demontabel bouwen. De resultaten zijn uitgegeven door de CUR te Gouda, in het CUR-rapport 94-15 ‘Milieu-effecten van demontabel bouwen’. Het uitgangspunt is dat het opnieuw gebruiken van materialen en onderdelen bijdraagt aan het verminderen van de belasting van het milieu.

Geen gegevens gww

Omdat er geen gegevens over de gww bekend zijn, heeft de commissie zich beperkt tot de woningbouw en de utiliteitsbouw. De resultaten zijn in een tabel opgenomen. Daar staan hoeveelheden in, en een waardering van een aantal effecten. Voor grondstoffen is gevraagd of er secundaire grondstoffen gebruikt ke worden en of hergebruik van bouwdeel, element of materiaal mogelijk is. Er is overwogen of door hergebruik afval en emissies ke worden vermeden.

Bij het energiegebruik is niet alleen gedacht aan de energie-inhoud van het materiaal, maar ook aan de energie nodig voor het slopen, transporteren en hergebruiken. Het sociale aspect is verpakt in het begrip ‘hinder’. Er is nagegaan of het hergebruik hinder oplevert op de bouwplaats of ook door verkeer van en naar de bouwplaats. Tenslotte is gekeken naar de geschiktheid voor hergebruik van bepaalde materialen en bouwdelen.

Uit de tabel in het rapport valt af te lezen, dat de meeste winst is te behalen door demontabel bouwen met hout en demontabel verwerken van isolatiematerialen en plaatmaterialen, als het gaat om het beperken van afval en emissies. Hergebruik van metaal, glas, aluminium en kunststoffen is gunstig vanwege de beperking van het gebruik van grondstoffen. Vanuit de optiek van het energiegebruik biedt het demontabel inzetten van kozijnen en trappen de beste mogelijkheden. In de tabel wordt onderscheid gemaakt tussen – , 0 en +. De hier genoemde mogelijkheden bieden een sprong van – naar +. Bij het aspect hinder is er geen enkel element of materiaal dat veel winst oplevert door demontabel bouwen. In veel gevallen is de hinder ongeveer gelijk aan die van traditioneel, niet-demontabel bouwen.

Economische aspecten

De commissie heeft zich niet alleen bezig gehouden met de milieu-effecten, maar ook met de economische aspecten van demontabel bouwen. Het blijkt, dat het selectief slopen en demonteren van een miljoen daarvoor geschikte woningen een besparing oplevert van ruim – 5000 per woning. Bij een woningproduktie van 80.000 woningen per jaar is het dus mogelijk om – 400 miljoen per jaar te besparen. De besparing bij het selectief slopen en demonteren van ziekenhuizen, scholen en overheidsgebouwen is minder, maar nog altijd aanzienlijk. In totaal valt ruim – 70 miljoen per jaar te besparen, volgens de berekeningen van de commissie. Dat geldt alleen als al deze utiliteitsgebouwen ook werkelijk geschikt zijn voor selectieve sloop.

Integraal concept

Het rapport eindigt met een aantal aanbevelingen. Er moet een integraal concept ontwikkeld worden voor demontabele gebouwen. Er moet onderzoek komen naar de mogelijkheden om ook metselwerk en gipsprodukten selectief te ke slopen. Er moet meer bekendheid gegeven worden aan de gunstige invloed van demontabel bouwen. En tenslotte: de gww-sector zou ook wel eens iets aan onderzoek naar de mogelijkheden van demontabele constructies mogen doen.

Het rapport 94-15 ‘Milieu-effecten van demontabel bouwen’ is verkrijgbaar bij de CUR te Gouda, telefoon 01820-39600.

Reageer op dit artikel