nieuws

Cao timmerfabrieken in dienst werkgelegenheid

bouwbreed

Bevordering van de werkgelegenheid is ook het motto, dat door de bouwbonden van FNV en CNV wordt gehanteerd bij de besprekingen ter vernieuwing van de cao voor de timmerfabrieken. Als concrete werkgelegenheidsafspraken ke worden gemaakt, kan de loonsverhoging beperkt blijven tot een correctie voor koopkracht.

Vandaag zullen de bonden bij de besprekingen inbrengen dat zodra er per week langer wordt gewerkt dan 37,5 uur het meerdere wordt beschouwd als overwerk. De bouwbond-CNV wil de meerdere uren als overwerk belonen, de bouwbond FNV wil die geldelijke beloning juist afgeschaft zien.

Beide bonden vinden ook dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten niet ontslagen mogen worden. De bouwbond CNV vindt ook voor deze branche dat er een stimuleringsfonds moet komen, waaruit bijdragen worden verstrekt aan werkgevers, die gedeeltelijk arbeidsgeschikten in dienst houden dan wel in dienst nemen, een goed ouderenbeleid voeren en deeltijdwerk in de onderneming bevorderen.

Werkgevers zouden een heffing op overwerk moeten betalen om dit soort werk te ontmoedigen. Concreet wordt voorgesteld bij overwerk een half uurloon in het genoemde stimuleringsfonds te storten. De bouwbond-FNV zal werkgevers nog herinneren aan de in het verleden gemaakte afspraak om 180 langdurig werklozen en 50 vrouwen, allochtonen of gedeeltelijk arbeidsgeschikten via een opleiding weer in timmerfabrieken aan het werk te krijgen. Die aantallen zijn nog altijd niet gehaald. De beide bonden zijn ook voor flexibiliteit wat arbeidstijden betreft, maar alleen als dat aantoonbaar meer werkgelegenheid oplevert en deeltijdarbeid wordt toegestaan.

Bijsparen voor vut

Hoe het precies met de vut moet, is nog niet helemaal bekend. In ieder geval zal het een systeem moeten worden, waarbij ook jonge werknemers de garantie hebben dat zij nog ke uittreden. Ook moet de mogelijkheid worden geopend om op individuele basis bij te sparen voor een hogere vut-uitkering. Daartoe zouden bedragen uit de spaarloon- en/of premiespaarregeling ke worden aangewend.

Voor wat de uitzendkrachten in de timmerfabrieken betreft pleiten de bonden voor een tewerkstelling van minimaal 26 weken (vanwege de referte-eis WW) en een gegarandeerde afdracht van premies voor de in deze branche geldende collectieve regelingen.

Reageer op dit artikel