nieuws

Vinex-convenant biedt Twente budget f. 110 mln

bouwbreed Premium

Het rijk, de provincie Overijssel, de regio Twente en de stadsgewestgemeenten hebben overeenstemming bereikt over een Vinex-uitvoeringsconvenant. Daardoor is een bedrag van ongeveer f. 110 miljoen beschikbaar om in het stadsgewest in de komende jaren 15500 woningen aan de voorraad te ke toevoegen en de benodigde infrastructuur aan te leggen.

Het convenant moet nog worden bekrachtigd door de betrokken gemeenten, het algemeen bestuur van de regio Twente, provinciale staten en de ministerraad.

Het stadsgewest Twente heeft tot taak om in de periode 1995-2005 totaal 15.500 woningen te bouwen. Dat aantal is exclusief vervanging van bestaande woningen.

Van de te bouwen woningen moeten er ruim 10.000 nog voor de eeuwwisseling gerealiseerd zijn. Er is een aantal grootschalige locaties beschikbaar. In het binnenstedelijk gebied zijn ongeveer 4750 woningen gepland. Op de locatie Eschmarke (Enschede) komen 5300 woningen, in Vossenbelt (Hengelo) 3000 en op verschillende locaties in Almelo is ruimte voor 2450 woningen.

Geldmiddelen

Op basis van de locaties stelt het rijk (in casu het ministerie van VROM) aan het stadsgewest Twente – 63,84 miljoen beschikbaar als bijdrage in de grondkosten die gemoeid zijn met de woningbouw.

Voorts komt er een eenmalige VROM-bijdrage van – 5 miljoen voor sanering van ernstige bodemverontreiniging op Vinex-bouwlocaties en vindt er bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat reservering plaats van – 24 miljoen voor verkeers- en vervoervoorzieningen voor de periode 1995 tot en met 1999.

De aanpak van het plan ‘Doorstroomassen in de Bandstad’ wordt zoveel mogelijk ondersteund. Afgesproken is eveneens dat de provincie – 4 miljoen uit het reguliere bodemsaneringsbudget en ongeveer 50 % van de knelpuntgelden in het kader van de Wet Bodembescherming ( – 6 miljoen) beschikbaar stelt, alsmede eenmalig extra – 1,5 miljoen van deze knelpuntgelden vastlegt voor de aanpak van ernstige bodemsanering in het stadsgewest Twente.

De gemeenten Enschede, Almelo en Hengelo zullen samen totaal – 7,6 miljoen voorfinancieren. De provincie zal deze middelen in dezelfde periode ter beschikking stellen aan de gemeenten.

Dreigend tekort

Ondanks de inzet van bovengenoemde middelen onderkennen de partijen dat er voor de aanpak van ernstige bodemverontreiniging op de Vinex-woningbouwlocaties een tekort van – 22 miljoen resteert. De partijen – en in eerste instantie het ministerie van VROM – zullen zich tot 1 juni 1995 inspannen dit tekort weg te werken. Als dit niet lukt zullen de partijen opnieuw overleg voeren om dit probleem op te lossen.

Alle betrokken partijen hebben zich in het convenant verplicht zich de juridische instrumenten van onder andere de wet bodembescherming maximaal in te zetten om de bodemsaneringskosten door de vervuiler of gebruiker/eigenaar van een verontreinigde woningbouwlocatie te laten dragen.

In het convenant zijn ook afspraken gemaakt over de locaties voor kantoren en bedrijven. Rijk, provincie en stadsgewest zijn het eens over de uitgangspunten van het locatiebeleid, waarmee het autogebruik in het woon- werkverkeer kan worden teruggedrongen ten gunste van het openbaar vervoer.

Reageer op dit artikel