nieuws

Afspraak energiebesparing in huurwoningen verlengd

bouwbreed Premium

Het rijk, de Woonbond en de koepels NWR en NCIV hebben de eerdere afspraak om energiebesparing in huurwoningen te stimuleren met een jaar verlengd. De eerste afspraak gold voor 1992, 1993 en 1994. De verlenging geldt voor 1995. Voor de jaren daarna wordt op basis van een evaluatie die voor de zomer van 1995 beschikbaar is een nieuwe meerjaren-afspraak gemaakt.

Voor de uitvoering van de verlengde afspraak stellen VROM en EZ f.200.000 beschikbaar. De andere partijen leveren ongeveer eenzelfde bijdrage. Voor het rijk tekende staatssecretaris Tommel van VROM mede namens de minister van EZ de overeenkomst. Het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen bij woningverbetering draagt bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

De afspraak tussen rijk, sociale verhuurders en huurders komt er op neer dat consultaties en indringende voorlichting aan woningcorporaties en huurdersorganisaties het aantal energiebesparende maatregelen bij groot onderhoud en woningverbetering wordt bevorderd.

Samenwerking

Verder wordt de mogelijkheid onderzocht om te komen tot intensieve samenwerking tussen woningcorporaties en nutsbedrijven voor het stimuleren van energiebesparende maatregelen. Voorts zal een handboek worden ontwikkeld voor corporaties met concrete oplossingen voor de aanpak van woningen uit de jaren zeventig waarvan de gevels en daken slechts gedeeltelijk zijn geisoleerd.

Reageer op dit artikel