nieuws

‘Verschil tussen wil en daad gww-werken alarmerend’ GWWO wil structurele impuls infrastructuur

bouwbreed

De feitelijk beschikbare financiele middelen voor infrastructuur laten een alarmerend verschil zien met de benodigde gelden volgens het huidige rijksbeleid. Dat constateert het Grond-, Water- en Wegenbouw Overlegorgaan aan de vooravond van de begrotingsbehandeling voor Verkeer en Waterstaat. Volgens het GWWO is er jaarlijks een bedrag van – 3,2 miljard extra nodig om het gat tussen wil en daad te dichten.

De transport- en distributiefunctie van Nederland loopt volgens het overlegorgaan ernstig gevaar als niet wordt vastgehouden aan de doelstellingen van beleidsnota’s als het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer en de Vierde Nota Ruimtelijke-Extra. Het GWWO wijst er in een brochure op dat het hier gaat om beleidsnota’s die in de vorige kabinetsperiode zijn vastgesteld met instemming van het parlement, en dus ook nagekomen moeten worden.

“Te vaak moest worden ervaren dat bij de uitvoering van plannen van de ingeslagen weg werd afgeweken of tot uitstel besloten. Er is in Nederland weliswaar een groeiend besef dat de concurrentiepositie op de tocht kan komen te staan, maar de daden blijven uit”, aldus het overlegorgaan dat vijf ondernemersorganisaties (NVWB, VAGWW, K en O, Bolegbo en CB) in de gww-sector bundelt.

Investeringsniveau

De organisaties wijzen tevens op de trend bij andere Europese lidstaten om het investeringsniveau fors op te schroeven. Recent onderzoek toont aan dat Nederland hierbij duidelijk achterblijft. In 1990 bedroegen de overheidsinvesteringen in de Europese Unie 3 % van het Netto Nationaal Inkomen. De overheidsinvesteringen in Nederland reikten echter niet verder dan 2,6 % van het NNI.

Weliswaar is er sinds 1991 sprake van een lichte verbetering, maar daar tegenover staat dat een aantal van de ons omringende landen bijzonder ambitieuze plannen heeft als het gaat om infrastructuur.

Werkgelegenheid

Het GWWO vraagt de overheid verder meer geld beschikbaar te stellen voor onderzoek en ontwikkeling. Innovaties in de gww-sector ke immers een belangrijke rol spelen in het zoeken naar oplossingen voor het gebruik van de schaarse ruimte in ons land. Gedacht moet dan worden aan ondergrondse infrastructuur en landaanwinning voor de Noordzeekust.

Een jaarlijkse extra investering in infrastructuur geeft ook, zo pleit het GWWO tenslotte, een forse impuls aan de werkgelegenheid. Een miljard gulden aan investeringen levert al 1500 blijvende en 10.000 tijdelijke arbeidsplaatsen op. Een door het overlegorgaan beoogd structureel investeringsniveau van ruim 3 % van het NNI komt neer op een groei van 36.500 banen in het eerste jaar en een structurele toename van de werkgelegenheid van 5000 banen.

Averechts

Ook NCW-voorzitter J. Blankert brak gisteren op een congres van Transport en Logistiek in Den Haag een lans voor extra middelen voor infrastructuur. Hij wees op de enorme technologische vooruitgang ten aanzien van schonere motoren, die een groei van de transportsector -en dus van de aanleg van infrastructuur- in milieu-opzicht rechtvaardigen. “Op deze manier zullen we de milieudoelen van 2010 ke halen, zelfs bij een mobiliteitsgroei van 70 %”, aldus Blankert.

De werkgeversvoorzitter waarschuwde de politici dan ook voor de huidige ombuigingsplannen van het Kabinet met het Fonds Economische Structuurversterking en de zich aftekenende tegenvallers ten aanzien van de aardgasbaten. “Deze maatregelen zullen averechts uitpakken voor milieu, groei en werkgelegenheid.”

Reageer op dit artikel