nieuws

Staatssecretaris waarschuwt voor te veel ‘geklaag’ in volkshuisvesting Tommel ziet geen dreigend woning- en locatietekort

bouwbreed Premium

De Tweede Kamer en de diverse partijen in de volkshuisvesting zijn te pessimistisch gestemd over het welslagen van het beleid. “Er wordt behoorlijk veel geklaagd. Als ik alle verhalen moet geloven dreigen er in de volkshuisvesting alleen maar dingen mis te gaan”, aldus staatssecretaris Tommel bij de behandeling van de VROM-begroting. Volgens de bewindsman is daar op dit moment echter weinig aanleiding toe. “De marges van het huidige volkshuisvestingsbeleid zijn voldoende ruim om tegenvallende ontwikkelingen op te vangen.”

Met deze, tot verbazing van de Tweede Kamer geplaatste, kanttekening begon Tommel zijn beantwoording van de vragen die de diverse fracties in eerste termijn hadden gesteld. Zoals eerder gemeld leefden er Kamerbrede zorgen over het aanstaande woningtekort, het gebrek aan locaties en de gevolgen daarvan voor de betaalbaarheid van woningen. Vrijwel alle woordvoerders wezen bijvoorbeeld op de sterk stijgende woningbehoefte, de te krappe woningmarkt, en de stijgende rente. D66-woordvoerster Versnel drong zelfs aan op een ‘slecht-weer-scenario’.

Tommel erkende dat er nog veel moet gebeuren, maar wees, met de nieuwste en zeer gunstige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het aantal verleende bouwvergunningen in het achterhoofd, de meeste zorgen, inclusief de suggestie van Versnel, van tafel. Volgens hem is er voldoende zelfoplossend vermogen op lokaal niveau voorhanden om de door de Kamer genoemde problemen te bestrijden. De geplande bouwprogramma’s worden ruimschoots overschreden, de voorbereidingen voor de ontwikkeling van de Vinex-locaties zijn in volle gang, en de sector is, zeker na de bruteringsoperatie, kapitaalkrachtig genoeg om rente-schommelingen op te ke vangen.

Andere geluiden

De Kamer wees hem op de totaal andere geluiden die zij uit het land had ontvangen, maar dat vermocht niet de bewindsman op andere gedachten te brengen: voor de jaren 1994, 1995 en 1996 zijn geen problemen te verwachten. En voor de periode daarna gelden de Vinex-contracten.

Tommel suggereerde dat in de toekomst misschien wel een nog beter resultaat kan worden bereikt als de regionale en lokale partijen nog meer beslissingsvrijheid krijgen als het gaat om op welke locaties en in welk tempo er gebouwd gaat worden. Wellicht is het dan zelfs mogelijk onder de doelstelling uit de Trendbrief (terugdringing van het woningtekort tot 2% in 2000) uit te komen.

De staatssecretaris maakte dan ook bezwaar tegen verder ingrijpen van de rijksoverheid. En ook de aanwijzing van alternatieve locaties, waar enkele partijen in eerste termijn voor hadden gepleit, is overbodig. “Dat lijkt mij niet nodig, maar is ook niet effectief. Het leidt immers niet tot het sneller tot daadwerkelijke bouwproduktie te komen.”

Ter geruststelling van de Kamer zei Tommel wel dat het ministerie van VROM stringent de vinger aan de pols zal houden, opdat snel kan worden ingegrepen als er toch iets fout mocht blijken te gaan.

Met name de bouw kan in dit verband rekenen op een gewillig oor van de staatssecretaris. “Signalen uit de bouw over knelpunten zal ik zeer serieus nemen”, aldus Tommel, die een nieuwe rapportage over de voortgang van de woningbouw in de Vinex-stadsgewesten komend voorjaar naar de Kamer zal sturen.

Duurzaam bouwen

In eerste termijn had de Kamer ook gevraagd hoe de staatssecretaris nu precies invulling wil geven aan duurzaam bouwen. Tommel onderschreef het belang van de bedrijfstak voor het milieu en kondigde een groot aantal acties aan om het duurzaam bouwen in de bouw meer ingeburgerd te krijgen. Daarbij gaat het erom “wat is bereikt verder te verankeren.”

Zo zal in 1995 in het Milieuberaad Bouw worden gesproken over een vernieuwing, verdere concretisering en aanvulling van de milieutaakstelling voor de bouwnijverheid; zo mogelijk nog voor 1 april 1995 zal een energie-prestatienorm in het Bouwbesluit worden opgenomen; verder is een aanscherping van het Bouwbesluit in voorbereiding op het gebied van de afvalbeperking, waterbesparing en levensduurverlenging; bovendien zal de Woningwet worden uitgebreid met een milieugrondslag en wordt gewerkt aan uniformering van alle wet- en regelgeving in de bouw.

Tommel wil verder aandacht schenken aan een meer milieuvriendelijk beheer van de bestaande woningvoorraad en meer doen aan de verspreiding van de beschikbare kennis over duurzaam bouwen. Ten slotte zal worden bekeken hoe binnen de nu afgesloten Vinex-akkoorden duurzaam bouwen kan worden meegenomen. Dit voorjaar zal Tommel over duurzaam bouwen een Plan van Aanpak naar de Tweede Kamer sturen.

De Kamer bleek in de tweede termijn in te ke stemmen met de uitleg van Tommel.

Volgens staatssecretaris Tommel maakt de Tweede Kamer zich te ongerust…

Reageer op dit artikel