nieuws

Ontevredenheid in Tweede Kamer over infrastructuurbeleid

bouwbreed

De Kamer is ontevreden over het infrastructuurbeleid. Terwijl inmiddels iedereen het belang van voldoende infrastructuur onderkent, en er in het verleden ook meer geld voor aanleg is uitgetrokken, moet de komende vier jaar opeens – 1 miljard worden bezuinigd en staan de voeding en besteding van het Infrafonds en het FES steeds meer ter discussie. “Dan gaat het bij mij ietwat kriebelen”, zo verwoordde VVD-woordvoerder Blaauw de gevoelens.

Dat bleek bij de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat voor 1995. Uit de inbreng van zowel PvdA, VVD en CDA bleek hoe groot de onvrede is van de diverse fracties met de bezuinigingstaakstelling die minister Jorritsma opgedragen heeft gekregen. Zoals bekend heeft de bewindsvrouw deze voor een groot deel ingevuld met geld dat bespaard wordt door vertragingen in de uitvoering van infrastructuur, die zich nu in de praktijk voordoen.

Volgens de VVD-er Blaauw moet het met deze temporiseringen maar eens afgelopen zijn. “Er moet zekerheid worden gegeven waar het betreft de financiering van infrastructuur.” In dit verband vroeg Blaauw ook welk deel van de – 2,7 miljard ECU die de Europese Commissie Nederland uit haar structuurfondsen heeft toegezegd aan de infrastructuur zullen worden besteed.

Onderuitputting

Woordvoerder Van Gijzel (PvdA) noemde met name de onderuitputting op de V en W-begroting een ontwikkeling waar de PvdA-fractie zich niet bij wenst neer te leggen.

Hij wees erop dat bij de weginfrastructuur de beschikbare gelden in 1994, 1995 en 1996 niet worden opgemaakt, en dat bij het stadsgewestelijk openbaar vervoer er zelfs – 600 miljoen overblijft, waar een investering van – 2 miljard noodzakelijk wordt geacht. De PvdA wil daarom geen temporisering maar een versnelling van poen. Van Gijzel verzocht de minister over enkele maanden te komen met een rapportage, waarin uiteen is gezet welke mogelijkheden er zijn voor een dergelijke versnelling.

De VVD- en PvdA-woordvoerders pleitten beiden voor een pakket maatregelen om verdere filevorming tegen te gaan. Daarbij gaat het onder meer om benuttingsmaatregelen, extra stroken voor doelgroepenverkeer, en meer infrastructuur voor de fiets.

Tegendraads

CDA-woordvoerder Reitsma wees erop dat de verlaging van de investeringen en de vertragingen in de besluitvorming rond grote projecten een “tegendraadse beweging” van hetgeen wenselijk en noodzakelijk werd geacht tijdens Lubbers III. “Zijn dat nu de vruchten van paars?”, zo vroeg hij zich af.

Niet bekend

Reageer op dit artikel