nieuws

Maastricht past nieuwe Huisvestingswet niet toe

bouwbreed Premium

De gemeente Maastricht wil geen gebruik maken van de Huisvestingswet. Volgens B en W zijn met de woningcorporaties sluitende afspraken gemaakt over de wijze waarop met de woningmarkt moet worden omgegaan.

Alleen de toewijzing van woonwagenstandplaatsen en het vorderen van woningen (als grote particuliere verhuurders weigeren woonruimte af te staan voor asielzoekers) blijven onverkort van kracht.

Maastricht wordt nog steeds geconfronteerd met een woningtekort. Getracht wordt dit probleem op te lossen door jaarlijks ongeveer 750 woningen te bouwen. Het accent ligt daarbij op koopwoningen met een prijs tot – 250.000.

Voor de nieuwbouw in de huursector geldt dat de huren vrij hoog zijn. Zo liggen de aanvangshuren al ruim boven – 700 per maand. “Zeker voor de primaire doelgroep (huishoudens met een smalle beurs) zijn deze nieuwbouwwoningen niet of nauwelijks bereikbaar”, aldus B en W.

Daarom zoekt de gemeente wegen om ook op een andere manier te voorzien in de kwalitatieve woningnood en wel door aanpassing van de bestaande woningvoorraad aan de hedendaagse eisen. In een aantal gevallen worden aldus opgeknapte complexen beschikbaar gesteld aan specifieke doelgroepen zoals ouderen, studenten, gehandicapten etc.

Het stellen van bindingseisen aan woningzoekenden wordt niet gezien als een oplossing. Daarvoor is toestemming nodig van de provincie.

En die zal een verzoek afwijzen. “De provincie heeft al informeel aangegeven niet akkoord te gaan met het afschermen van de Maastrichtse woningmarkt. Maastricht moet namelijk de lokale, regionale en bovenregionale druk opvangen”, stellen B en W.

Niet doelmatig

Rekening houdend met de specifieke Maastrichtse woningmarktsituatie, het indicatief woningbouwprogramma, het provinciaal woningbouwbeleid en het nieuwe marktgerichte woonruimtverdelingssysteem acht het college de Huisvestingswet niet doelmatig.

Reageer op dit artikel