nieuws

Bondsraad geeft onderhandelaars weinig ruimte Harde afspraken over werk inzet van bouwbond-CNV

bouwbreed Premium

Het niet meer vragen dan de prijscompensatie (van naar schatting 2,5 % ) is voor de bondsraad van de hout- en bouwbond-CNV slechts acceptabel als ten aanzien van werkgelegenheidsbevorderende maatregelen er met werkgevers harde afspraken ke worden gemaakt. Als dat tijdens de cao-onderhandelingen niet overduidelijk blijkt, dienen de onderhandelaars opnieuw de bondsraad te raadplegen.

Dat moest het bestuur van deze bouwbondmaandag wel toezeggen om de vaststelling van de overige cao-eisen er door te krijgen. De bondsraad bleek namelijk grote moeite te hebben met die prijscompensatie, waarvan men denkt dat een deel van de kosten voor werknemers er niet in zijn terug te vinden. Dat zou vooral opgaan voor gemeentelijke heffingen die, nu de uitkeringen uit het Gemeentefonds verminderen, fors omhoog gaan.

De bondsraad had bovendien de indruk dat er veel te weinig werkgelegenheid is gegenereerd door het al jaren matigen van de looneis. Als daar over bij de komende cao-onderhandelingen naar het oordeel van onderhandelaars te weinig harde afspraken ke worden gemaakt, dient de delegatie dat te rapporteren aan de bondsraad, die daartoe opnieuw bijeen zal worden geroepen. Niet is uitgesloten dat dan boven de prijscompensatie nog een reele looneis zal worden gesteld.

Tot de maatregelen, die de werkgelegenheid in de bouw bevorderen , behoort ook de regeling ter vervroegde uittreding. Hoewel alle partijen het er over eens zijn dat die vut op een andere leest moet worden geschoeid om het geheel betaalbaar te houden, ligt er nog geen kant en klaar plan op tafel.

Toch zal er iets moeten gebeuren (of met de hoogte van de uitkering of met de leeftijd waarop kan worden uitgetreden) omdat anders de premie wel eens tot

11 % zou ke gaan oplopen.

Tegelijkertijd dient er serieus een seniorenbeleid te worden opgezet. Een dergelijk beleid ten behoeve van oudere werknemers, bijvoorbeeld in de vorm van deeltijdwerk, deeltijd-vut, extra vakantiedagen of lichtere werkzaamheden, moet voorkomen dat men afvloeit richting wao.

Ontslagverbod

Werkgelegenheid ten behoeve van gedeeltelijk arbeidsgeschikten wordt ook een harde eis van de bouwbond-CNV.

Er is, naar het gevoelen van de bondsraad, nogal wat ingeleverd om de wao overeind te houden, maar nu blijkt door de (her)keuringen dat praktisch niemand kans maakt daarin te komen. De bond stelt daarom voor werkgevers te verplichten te bewerken dat 5 % van het personeelsbestand uit gedeeltelijk arbeidsgeschikten zal komen te bestaan. Daartoe kan ook het ontslagverbod dienen dat de bond gerealiseerd wil zien voor hen, die tenminste 45 jaar zijn en gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken.

Er moet ook inhoud worden gegeven aan de Wet Bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen die onlangs in werking is getreden.

Eind volgend jaar moet het aantal werknemers van allochtone afkomst met ongeveer 2000 zijn toegenomen, zo vindt men bij de bouwbond-CNV.

Overwerk dient zoveel mogelijk te worden tegengegaan omdat dat regulier werk verdringt. Daarom zou overwerk ke worden gewaardeerd met vrije tijd of zodanig duur worden gemaakt dat het voor werkgevers niet langer interessant is werknemers langer te laten werken.

Werklandbeginsel

Deze bond zal tijdens de onderhandelingen ook aandringen het werklandbeginsel op alle werknemers op Nederlandse bouwplaatsen van toepassing te verklaren. Nu dat niet het geval is worden arbeidskrachten uit het buitenland aangetrokken, die goedkoper zijn hun Nederlandse collega’s.

Dispensatie van dat werklandbeginsel zou slechts mogelijk zijn wanneer gedetacheerde werknemers tenminste gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden krijgen aangeboden als die in de Nederlandse bouwcao zijn opgesomd.

Reageer op dit artikel