nieuws

Bezuinigingen halen duurzaam energiebeleid onderuit

bouwbreed Premium

De voorgenomen bezuinigingen op bijdragen aan onderzoek inzake energie en milieu slaan langzamerhand de grond weg onder een duurzaam energie- en milieubeleid en onder een duurzame economische ontwikkeling. Daarnaast wordt de toekomst van het centrale instituut voor energieonderzoek in Nederland op het spel gezet.

Dat schrijft de ondernemingsraad van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten in een brief aan de vaste commissie voor economische zaken van de Tweede Kamer. De bezuinigingen die het ministerie van Economische Zaken heeft aangekondigd zijn strijdig met de grote lijnen van het regeringsbeleid inzake energiebesparing, duurzame ontwikkeling en het verminderen van de CO2-uitstoot.

Minder geld van de Nederlandse overheid betekent ook een lagere bijdrage van de Europese Unie. Het Europese geld zal dan voornamelijk in andere landen van de unie worden besteed. Het huidige beleid breekt de opbouw van technologie en de uitbouw van de kennisinfrastructuur af en leidt tot een forse kapitaalvernietiging. Bij het ECN verdwijnt hoogwaardige arbeid wat tevens het verlies van laagwaardige arbeidsplaatsen met zich meebrengt.

De directe subsidies op het installeren van voorzieningen die duurzame energie opwekken komen te vervallen. Eerder werden een hogere vergoeding voor teruglevering aan het openbare elektriciteitsnet en een heffing op energie uit fossiele brandstoffen voorgesteld. Deze heffing wordt nu uitgesteld en de vergoeding voor teruglevering verdween uit het zicht. Juist de laatste maatregel kan zorgen voor een goede marktwerking bij beslissingen over opwekken van energie.

De bezuinigingen tasten de verplichtingen voor de lange termijn aan. De termijn van drie maanden waarin de bezuinigingen doorgevoerd dienen te zijn ligt volgens de ondernemingsraad zeer dicht aan tegen onbehoorlijk bestuur. De minister beperkte de opbouw van financiele reserves waardoor ECN geen buffer voor slechte tijden kon aanleggen. De financiering door de overheid en de Novem dwingt ECN er soms toe projecten aan te nemen, waarvoor eigenlijk te weinig geld beschikbaar is.

Vervolgens wordt na afloop van een po bij overbesteding het meerdere niet betaald terwijl bij onderbesteding niet het afgesproken bedrag maar uitsluitend het bestede bedrag wordt vergoed. Bedrijfseconomisch gezien levert deze wijze van financieren nooit winst op. De ondernemingsraad noemt het onverteerbaar dat de minister geen geld beschikbaar stelt voor een sociaal plan voor ECN.

Verantwoording

De overheid draagt verantwoording voor het type onderzoek dat ECN verricht. Het gaat hierbij om een maatschappelijke taak omdat de industrie niet investeert in onderzoek dat niet na enkele jaren winst oplevert. Bovendien is de Nederlandse industrie niet in staat om bijvoorbeeld onderzoek inzake bijvoorbeeld duurzame energie ter hand te nemen of te bekostigen. Het afbreken van kennis in het begin of het midden van de kennisketen vermindert de ondersteuning aan de industrie aanzienlijk en kan een grote terugslag hebben op innovaties op middellange termijn. De voorgenomen bezuinigingen zijn voorts in strijd met de goede voornemens van het kabinet voor energie en milieu. Het afbouwen van onderzoek zal zeker leiden tot onvoldoend beperking van de CO2-uitstoot. De energiebedrijven zullen dit opvatten als een negatief signaal ten aanzien van hun eigen inspanningen.

De Algemene Energieraad toont zich in een brief aan minister Wijers van economische zaken verontrust over de bezuiniging van – 180 miljoen op het budget van – 412 miljoen voor energiebesparing. Volgens de raad zullen de doelstellingen inzake energie in het NMP-2 niet in de voorgenomen omvang en het voorgenomen tempo worden gehaald. De budgetten voor duurzame energie en -besparing vormen een wezenlijk onderdeel v an de afspraken die de overheid maakte met het bedrijfsleven en de energiesector. De bezuiniging doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van de overheid als convenantpartij en aan het vertrouwen in de continuiteit van het overheidsbeleid. De Algemene Energieraad vreest dat daardoor de bereidheid zal afnemen om met de overheid afspraken te maken over gezamenlijke beleidsinspanningen.

Reageer op dit artikel