nieuws

AVBB-voorzitter preludeert op nota Arbeidsvoorwaardenbeleid Bouw vooral op zoek naar volwaardige arbeidskracht

bouwbreed Premium

Als het aan de werkgevers in de bouw ligt zal bij de komende cao-onderhandelingen niet lang stil behoeven te worden gestaan bij de vraag op welke wijze langdurig werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten in deze bedrijfstak aan het werk ke komen. Volgens voorzitter ing. H.P. Barth van het AVBB, die niet letterlijk, maar wel in de geest de concept-nota Arbeidsvoorwaardenbeleid citeerde, levert werving onder deze “moeilijke groepen” te weinig op.

De concept-nota gaat nu voor beoordeling naar de achterban. Het ligt in de bedoeling de uiteindelijke versie in de derde week van november te presenteren bij de overhandiging van hun cao-wensen aan werknemers.

Alleen al over het weer ke inzetten van langdurig werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten zullen de werkgevers de vakbonden tegenover zich vinden. Volgens eerste onderhandelaar Fr. van der Meulen van de bouwbond-CNV ontlopen werkgevers op deze wijze namelijk hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De bouw is voor een deel zelf verantwoordelijk voor die arbeidsongeschikten en het gaat daarom niet aan die maar af te schuiven naar andere bedrijfstakken, aldus de woordvoerder van de bondsvoorzitter.

Kortzichtig

Het wordt kortzichtig genoemd bij een aantrekkende economie, die zijn weerslag gaat hebben op de bouw, bij voorbaat deze groepen uit te sluiten nu ook al vast staat dat de bouw per jaar meer uittreders dan intreders gaat tellen. Volgens deze bouwbond zal er rekening mee moeten worden gehouden dat “de allochtonen van vandaag de bouwvakkers van morgen zullen zijn”. Ook de bouwbond-FNV wil niets weten van het links laten liggen van de gedeeltelijk arbeidsgeschikten, die volgens Barth “niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, maar wel in staat zijn er bij te klussen”.

“Het is geen nieuw verhaal dat Barth afsteekt. Juist omdat er in het verleden afspraken voor werk voor deze categorie zijn gemaakt, waar maar weinig van terecht is gekomen, is er nog meer aanleiding daar aandacht aan te schenken”, aldus beleidsmedewerker Van Haaster.

Voor deze bond zal een cao-eis gaan worden dat bouwvakkers van 45 jaar en ouder niet mogen worden ontslagen als ze gedeeltelijke arbeidsongeschikt raken.

Een andere wens van werkgevers volgens hun nota betreft het schrappen van de automatische prijscompensatie. Ook die kan geen genade vinden bij de bonden. De CNV-bond noemt het een systeem, waarmee partijen altijd verantwoord zijn omgesprongen. Het heeft mede geleid tot een evenwichtige ontwikkelingen in de bedrijfstak. Deze bond houdt vast aan de systematiek, maar is bereid over de invulling ervan overleg te voeren.

Andere beloningsvorm

Voor de bouwbond-FNV staat de prijscompensatie niet ter discussie. “Het is een systeem dat niet als boosdoener voor een loonspiraal kan worden aangewezen. Het werkt namelijk achteraf: Eerst gaan de prijzen omhoog, daarna pas volgt een aanpassing van de lonen.”

Het idee van de AVBB-voorzitter om in plaats van met een prijscompensatie te gaan werken met een winstafhankelijke beloning ziet de bouwbond-CNV niet zo zitten. “In feite is de prestatiebeloning een vorm van een dergelijk systeem, dat evenwel veel te conjunctuurgevoelig werkt. Een echte winstafhankelijke beloning kan in de bouw met zijn vele kleine bedrijfjes nauwelijks worden toegepast. Wie stelt vast of die bedrijfjes winst hebben gemaakt ?”

Over een ander door ing. Barth uit de concept-nota Arbeidsvoorwaardenbeleid gelichte zaak valt wel met de bonden te praten. Dat gaat over de wens van werkgevers om zogenaamde inloopschalen in de cao op te nemen, die zouden moeten worden toegepast voor ongeschoolden, die al werkend het vak gaan leren.

De beide bonden ke zich wel wat voorstellen bij het principe, maar wensen wel duidelijke randvoorwaarden te stellen ten aanzien van scholing en over de periode, waarover deze speciale loonschaal wordt toegepast.

Verlaging loonschaal

Een verlaging van de laagste loonschaal zoals werkgevers die gaan propageren,vindt geen bijval van werknemers. Volgens de AVBB-voorzitter zouden er veel meer banen vrij komen als laaggeschoold werk minder zou gaan kosten.

Woordvoerder Van Haaster van de bouwbond-FNV merkt hierover op dat slechts 3 % van het werknemersbestand in de bouw in loongroep A is ingedeeld, waarmee hij maar gezegd wil hebben dat werkgevers zich al te gemakkelijk rijk rekenen.

Reageer op dit artikel