nieuws

Aantal milieumaatregelen bij bouw kostenbesparend

bouwbreed

“Het is zeker niet zo dat alle milieumaatregelen die bij bouwpoen genomen moeten worden geld kosten. Een aantal maatregelen is juist kostenbesparend. De financiele ruimte die hierdoor ontstaat kan weer worden gebruikt voor het financieren van kostenverhogende milieumaatregelen.”

Tot die conclusie komen de Stichting Bouwresearch (SBR), Novem en Rijksgebouwendienst (RGD) in de door hen opgestelde ‘Handleiding milieu-eisen voor kantoorgebouwen’. Die werd gisteren op BouwMECC 94 in Maastricht officieel gepresenteerd op een symposium over het zelfde thema in het kader van de traditionele Architectendag.

Het nieuwe rapport heeft een nauwe relatie met de SBR-publikatie ‘Checklist milieu-aspecten in het programma van eisen’ en sluit aan op het SBR-hoofdrapport ‘Programma van eisen, instrument voor kwaliteitsbeheersing’ (SBR 258). Hantering van de nieuwe handleiding maakt het mogelijk om al vanaf de initiatieffase milieu-maatregelen voortaan een duidelijke plaats te geven in het totale eisen-pakket.

Niet voldoende

Volgens de drie initiatiefnemers is de nieuwe handleiding vooral van belang voor opdrachtgevers, architecten en adviseurs. Ze constateren dat het instrument een start biedt in de ontwikkeling van milieu-eisen tijdens het huisvestingstraject in de kantorenbouw.

Maar ze wijzen er met nadruk op dat het gebruik van de handleiding alleen niet voldoende is: “Milieu-eisen ontstaan niet als vanzelf of vanzelfsprekend. Basis ervoor is de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wordt gevoeld, al dan niet vastgelegd in milieubeleid als onderdeel van het bedrijfsbeleid. In elk geval mag de intentie om een meer mens- en milieuvriendelijke huisvesting te realiseren niet ontbreken.”

Vandaar dat ze er op aandringen om deze intentie in de initiatieffase in een schriftelijke verklaring vast te leggen zodat dit een stimulans kan zijn bij het opstellen van milieu-eisen.

Inzicht ontbreekt

Zorgen voor een goede kwaliteit van het milieu gaat volgens hen overigens iedereen aan. Zeker al degenen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de bouw. Een probleem is echter dat het inzicht in welke milieu-eisen gesteld ke worden veelal ontbreekt. Een ander probleem vormt het kwantificeren van de milieu-eisen.

Als al duidelijk is welke eisen gesteld ke worden ontbreekt in het algemeen het inzicht in de wijze waarop eisen geformuleerd ke worden, welke meeteenheden gebruikt ke worden en welke waarden daarbij gehanteerd ke worden.

En dan is er ook nog het probleem van gebrek aan kennis over de gevolgen van de milieu-eisen voor investerings- en exploitatiekosten.

Vragenlijsten

“Hoe stel je als opdrachtgever, al of niet geholpen door een architect en/of adviseur een op het huisvestingspo toegesneden realistisch pakket milieu-eisen samen?” Op die vraag geven SBR, RGD en Novem antwoord met de handleiding.

Het eigenlijke instrument bestaat uit losbladige invulformulieren. Die moeten worden gebruikt voor het formuleren van de milieu-eisen. In principe ke die in elke volgende fase van het bouwvoorbereidingsproces opnieuw worden bekeken en zonodig verfijnd of bijgesteld. Ook is er de mogelijkheid zelf milieumaatregelen toe te voegen en kan een op het po toegesneden minimumpakket milieumaatregelen worden samengesteld.

Met de formulieren is het tevens mogelijk kostenconsequenties van te nemen milieumaatregelen in te schatten.

Reageer op dit artikel