nieuws

Uitkomsten mer bepalend voor bouwlocatie Kooizand

bouwbreed

Teleurgesteld maar ook weer hoopvol dat nader onderzoek zal uitwijzen dat inpoldering van de locatie Kooizand bij Enkhuizen een slechte zaak is. Aldus de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer in een reactie op het besluit van provinciale staten Noord-Holland het streekplan goed te keuren.

Met het goedkeuren van het nieuwe streekplan is ook de door de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer (VBIJ) betreurde ontwikkeling van de locatie Kooizand naderbij gekomen.

Hierbij gaat het om een bouwlocatie buitendijks bij Enkhuizen grenzend aan de stadskern van de IJsselmeergemeente. Na inpoldering van 59 hectare is het mogelijk om daar zo’n duizend woningen te bouwen. Onlangs heeft de gemeente Enkhuizen voor het ontwerpen van een bestemmingsplan ruim – 850.000 uitgetrokken.

Kritiek

De bouwlocatie is door de provincie in het nieuwe streekplan opgenomen. Vervolgens is een storm van kritiek ontstaan. Vertegenwoordigers van het Zuiderzeemuseum, de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer maar vooral ook van bewoners van Enkhuizen formeerden uiteindelijk de actiegroep ‘Gebruik je verstand- Geen Kooizand’. Begin deze week, tijdens de behandeling van het ontwerp-streekplan door Provinciale Staten, overhandigde de actiegroep duizenden handtekeningen tegen de bouwlocatie aan de verantwoordelijke gedeputeerde De Zeeuw.

Teleurgesteld

“Het heeft niet veel geholpen”, geeft Thomas Venrooy van de VBIJ daags na de statenbehandeling teleurgesteld toe. “Liever hadden we gezien dat de bouwlocatie uit het streekplan was geschrapt. Dat heeft echter niet zo mogen zijn.”

Zijn hoop is nu gevestigd op de milieu-effect rapportage die de provincie over Kooizand laat uitvoeren. “We zien dat wel als een resultaat wat we met onze acties hebben bereikt. Immers als we niet zouden hebben gereageerd dan was dat nooit besloten.”

Vernooy zegt er vooralsnog van uit te gaan dat de mer zal aantonen dat het een slechte bouwlocatie is. Bij herhaling heeft de actiegroep aangegeven dat ontwikkeling van Kooizand een ernstige aantasting van de cultuur-historische waardevolle kern van Enkhuizen zal betekenen. Daarnaast hebben de tegenstanders erop gewezen dat de bouw van moderne woningbouwcomplexen niet bij de oude kern aansluit.

Reageer op dit artikel