nieuws

CPB na jaren weer optimistisch over economische ontwikkeling Werkgelegenheid bouw stijgt weer vanaf 1995

bouwbreed

De daling van de werkgelegenheid in de bouwnijverheid zal in 1994 tot staan ke worden gebracht. Voor 1995 mag zelfs weer worden gerekend op een lichte stijging van 1,25 procent. Reden is de toenemende investeringen in de nieuwbouw van woningen, met 8 procent. Bovendien is de bodem bij de investeringen in bedrijfsgebouwen bereikt. Die voorspelling doet het Centraal Planbureau in een na jaren weer eens optimistische Macro Economische Verkenning voor het jaar 1995.

Vorig jaar voorspelde het CPB nog een “aanzienlijke vermindering van de werkgelegenheid”, maar die prognose is onder invloed van de opleving van de internationale en Nederlandse economie bijgesteld. De economische groei laat zich in alle sectoren van het bedrijfsleven voelen, zo blijkt uit de MEV 1995.

Ook in de bouw, waar onder invloed van de toenemende investeringen in woningbouw en bedrijfsgebouwen de produktie in 1994 stijgt met 1,25%, en in 1995 zelfs met 3%.

Voor de werkgelegenheid betekent dit een stevige impuls. Al in 1994 kan een einde worden gemaakt aan het dalend aantal banen in de bouw. In de vorige MEV werd nog uitgegaan van een daling met 1,75%. In 1995 mag weer een stijging van de werkgelegenheid worden verwacht, van 1,25%.

Bedrijfsgebouwen

Een van de oorzaken voor de positieve ontwikkelingen is een bijgestelde en optimistischer prognose voor de slechtlopende kantoren- en bedrijfsgebouwensector.

In 1993 heeft zich weliswaar een scherpere daling van de investeringen in bedrijfsgebouwen voorgedaan dan was verwacht (12,4% in plaats van 11%), maar daar staat tegenover dat voor 1994 gerekend kan worden op een minder scherpe daling, van 8,5% . Dat is 2,5% minder dan in de vorige MEV was verwacht.

Volgens het CPB is nu de bodem in de sector wel zo’n beetje bereikt. Voor 1995 wordt een lichte stijging verwacht, van 2,5%. Dit wordt voorspeld op basis van het aantal verleende bouwvergunningen.

Overigens waarschuwt het planbureau voor al te veel optimisme. Daar is gezien de grote leegstand van bedrijfsgebouwen, en dan met name kantoorgebouwen, geen enkele reden voor.

Woningbouw

De bijgestelde woningbouwplannen van het kabinet zijn reden voor het CPB te verwachten dat de investeringen in de nieuwbouw van woningen in 1994 met 8% zullen stijgen ten opzichte van 1993. Als gevolg van een daling in het programma ingrijpende woningrenovatie zal het volume van de investeringen in herstel en verbouw 7% lager uitkomen. In totaal stijgen de investeringen in de woningbouw dit jaar met 3,5%.

Voor 1994 wordt uitgegaan van 95.000 woningen, 9000 meer dan in 1993, en 4000 meer dan in de vorige MEV werd voorspeld.

Van het totaal zullen 41.000 woningen in de gesubsidieerde sector, en 54.000 in de ongesubsidieerde sector worden gerealiseerd.

Voor 1995 wordt een stijging in het bouwprogramma van slechts 1000 woningen verwacht. Het aandeel gesubsidieerd zal op 43.000 woningen uitkomen. Het bouwvolume in de sociale woningbouwsector zal ten gevolge van het regeerakkoord, dat voorziet in de bouw van 15.000 sociale huurwoningen extra, ongeveer gelijk blijven.

De subsidies van het rijk voor woningen buiten de sociale sector zullen worden beeindigd. De vraaguitval die hierdoor ontstaat, zal voor een deel ke worden opgevangen door de vrije sector. Daarbij merkt het CPB echter op dat de onafgebroken groei van de ongesubsidieerde sector enigszins zal worden getemperd door de oplopende lange rente en de zwakke koopkrachtontwikkeling. Mede onder invloed daarvan wordt verwacht dat het volume van de investeringen in de nieuwbouw van woningen met 5,5% zal toenemen. Gevoegd bij de verwachting dat de investeringen in herstel en verbouw licht zullen afnemen, leidt dit tot een toename van de totale investeringen in de woningbouw van 3,5%.

Reageer op dit artikel