nieuws

CE-markering op machines per 1 januari 1995 verplicht

bouwbreed

Vanaf 1 januari 1995 moeten nieuw in de handel gebrachte of in gebruik gestelde machines voldoen aan de Europese Richtlijn Machines. Deze richtlijn stelt dat de fabrikant ervoor moet zorgen dat zijn produkt voldoet aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen uit de richtlijn. Door op de machine een gestandaardiseerde CE-markering (Conformite Europeenne) aan te brengen, geeft de fabrikant aan dat dit het geval is.

Het begrip machine wordt hierbij ruim gedefinieerd: een samenstel van onderling verbonden onderdelen of organen, waarvan er ten minste een kan bewegen en die in hun samenhang bestemd zijn voor een bepaalde toepassing, bijvoorbeeld voor de verwerking, bewerking, verplaatsing en verpakking van een materiaal. Voor enkele machines gaat de richtlijn pas op 1 januari 1997 in en een aantal machines is uitgesloten van de richtlijn.

Normen en regels

De Europese Richtlijn Machines is in Nederland opgenomen in het Besluit Machines en de Wet op de Gevaarlijke Werktuigen (het private gedeelte in de Warenwet). Deze wetgeving is vooral gericht op de fabrikant van een machine of zijn in de EU gevestigde gemachtigde. Maar ook voor degene die een machine aanschaft en/of gebruikt is deze wetgeving belangrijk.

Werkgevers hebben immers de zorgplicht de veiligheid en gezondheid van hun werknemers, en degenen in de omgeving van de machine, zo goed mogelijk te waarborgen. Een gebruiker van een machine die is voorzien van een CE-markering mag ervan uitgaan dat deze zo veilig mogelijk is ontworpen, hetgeen echter niet betekent dat deze per definitie veilig is.

Om dit laatste te ondervangen heeft de wetgever een overeenkomst afgesloten met de Europese Organisatie voor Normalisatie (CEN). Op grond van gemandateerde opdrachten werkt de CEN aan geharmoniseerde normen voor de verschillende machines. Dit programma zal meerdere jaren in beslag nemen. Een typisch voorbeeld hiervan zijn de hijskranen waarvoor op dit moment nog geen geharmoniseerde normen beschikbaar zijn.

Keuringsrapport

Totdat normen zijn geharmoniseerd doen werkgevers er bij aanschaf of gebruik van machines verstandig aan van de fabrikant te verlangen dat hij zich niet beperkt tot tot het aanbrengen van een CE-markering. Hij dient ook aan te tonen dat de bewuste machine voldoet aan de thans geldende Nederlandse wetten en normen, bijvoorbeeld door een keuringsrapport van een onafhankelijke keuringsinstantie. Dit geldt ook voor periodieke keuringen van machines die voor 1 januari 1995 in bedrijf zijn genomen, daar deze vooralsnog niet aan de eisen van de richtlijn behoeven te voldoen.

Overeenstemming

Een fabrikant moet elke machine laten vergezellen van een verklaring van overeenstemming, die onder meer de volgende elementen moet bevatten:

– naam en adres van de fabrikant,

– een beschrijving van de machine (inclusief het serienummer),

– de aanduiding van overeenstemming met de fundamentele eisen van de richtlijn, eventueel geharmoniseerde normen en in voorkomende gevallen de nationale normen die zijn gehanteerd,

– naam en adres van de keuringsinstantie die voor de machine een EG-typeonderzoek heeft uitgevoerd.

De ondertekenaar moet gemachtigd zijn om voor de fabrikant of zijn in de EU gevestigde gevolmachtigde verbintenissen aan te gaan. Naam en functie van de ondertekenaar moeten zijn vermeld.

EU-typenonderzoek

Voor een aantal in de richtlijn als gevaarlijk aangegeven machines is de fabrikant verplicht een EU-typeonderzoek te laten uitvoeren door een aangewezen keuringsinstantie of ‘notified body’. Deze instantie controleert in feite of de machine voldoet aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van de richtlijn. Zodra geharmoniseerde normen beschikbaar zijn voorziet de richtlijn in een vereenvoudigde procedure.

Het ministerie SZW kan worden geraadpleegd over keuringsinstanties die inmiddels in het kader van de richtlijn zijn aangewezen. Dit ke ook keuringsinstanties zijn in andere Lidstaten van de Europese Gemeenschap. De afgegeven certificaten zijn geldig in alle EU-landen.

In dit kader is Aboma door Brussel aangewezen voor EG-typeonderzoek van hefbruggen terwijl de aanwijzing voor hoogwerkers binnenkort wordt verwacht.

Informatie

Nadere informatie over deze complexe regelgeving alsmede lijsten van machines waarvoor een EU-typeonderzoek verplicht is, machines waarvoor de Europese Richtlijn Machines vanaf 1 januari 1997 van kracht is en machines waarvoor de Europese Richtlijn Machines niet van kracht is ke verkregen worden bij Aboma. Postbus 141, 6710 BC Ede, tel. 08380 – 31481.

Reageer op dit artikel