nieuws

Bouwmarkt Saksen biedt Nederland profijt

bouwbreed

De bouwmarkt van de Duitse deelstaat Saksen biedt meer dan aanzienlijke kansen aan het Nederlandse (bouw)bedrijf. De bouwactiviteiten stegen in het oosten van de bondsrepubliek met gemiddeld 28 procent tegen 3,1 procent in het westen.

De Nederlandse expertise inzake de beheersing van kosten en arbeidsproces zorgt ervoor dat Saksen mogelijkheden biedt aan alle sectoren van de bouwnijverheid. Diverse onderzoeken toonden aan dat de Nederlandse aanpak tot ruim 30 procent goedkoper blijkt met een kwaliteit die overeenkomt met wat in Duitsland gangbaar is.

Op uitnodiging van de Saksische staatssecretaris dr. A. Buttolo voor bouwzaken organiseert het Exportplatform VROM met de afdeling buitenlandse handel van het NVTB een Nederlandse inzending voor de Europese bouwdagen in Leipzig. Alle Nederlandse bedrijfstakken in de bouw hebben hiervoor inmiddels hun medewerking toegezegd. Deze dagen vinden plaats van 24 tot en met 28 oktober. Vooralsnog doen 35 Nederlandse bedrijven mee.

De bouwdagen presenteren verder inzendingen van 51 bedrijven uit Zweden, 16 uit Finland, 16 uit Noorwegen, 32 uit Denemarken en 32 uit Duitsland en 30 uit Saksen. Deze gegevens tonen volgens P. Remmers van NVTB-buitenlandse handel overduidelijk aan dat Saksen voor de bouw een groeimarkt is. Goede kansen doen zich onder meer voor in de sector woningbouw.

Slechte staat

Het gebied telt ruim 2,2 miljoen woningen die over het gehele genomen in een slechtere staat verkeren dan in de rest van de voormalige DDR. Daarbij beschikt slechts 60 procent van dit bestand over een eigen toilet. De grote belangstelling toont verder aan dat het Nederlandse bouwbedrijfsleven niet als enige in aanmerking komt werk in Saksen uit te voeren.

Bespreken

Tijdens de Europese bouwdagen presenteert Nederland zich op zo’n 1000 vierkante meter expositieruimte. Een Nederlands paviljoen dient hier als centrale ontvangstruimte. Een bezoek van de ministers en/of staatssecretarissen voor bouwzaken van de deelnemende landen ondersteunt het evenement. Nederland organiseert een speciale VIP-reis naar Leipzig voor de bouwtop van het bedrijfsleven en de overheid.

Op 25 oktober houden onder meer de bewindslieden een voordracht. In het geval van Nederland gaat het om een inventarisatie van het overheidsbeleid inzake bijvoorbeeld volkshuisvesting, stadsvernieuwing en milieu. Elk land licht eigen onderwerpen toe. Op de avond van de 25ste biedt Nederland de Duitse gastheren een diner aan waarbij de eventuele moeilijkheden voor het Nederlandse bedrijf op de bouwmarkt van Saksen aan de orde komen. Vertegenwoordigers van de deelstaat zullen bij die gelegenheid hun visie op de gang van zaken geven. Tijdens de daarop volgende dagen verzorgen Nederlandse deelnemers studiebijeenkomsten. Gegadigden ke vooraf aan de bouwdagen een profiel indienen en aangeven met welke (soort) bedrijven ze in contact willen komen. Plaatselijke organisaties zorgen ervoor dat kandidaten tijdens het evenement met andere partijen in contact ke komen.

Nadere inlichtingen verstrekt NVTB-buitenlandse handel via telefoon 070-358438 of fax 070-3551949.

Reageer op dit artikel