nieuws

Aanleg en onderhoud rijkswegen gekort

bouwbreed

Dit kabinet zet ter bestrijding van de files in op een betere benutting van het rijkswegennet. Het budget hiervoor wordt verhoogd met – 40 miljoen in 1995 tot – 160 miljoen in 1999. De verhoging gaat ten koste van de, overigens gestegen, budgetten voor aanleg en onderhoud aan rijkswegen, met name voor poen in de Randstad.

Dat blijkt uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 1995-1999 (MIT). In 1995 wordt – 2,387 miljard geinvesteerd in het rijkswegennet. Dat is ruim – 400 miljoen meer dan in de begroting voor 1994 ervoor was uitgetrokken.

Aan aanleg, verbetering en benutting wordt in 1995 – 1,432 miljard besteed. Daarvan is – 1,041 miljard bestemd voor aanleg, – 221 miljoen voor benuttingsmaatregelen, en – 170 miljoen als bijdrage aan de bouw van de Wijkertunnel.

Het onderhoudsbudget is met – 100 miljoen verhoogd vanwege de structureel hogere kosten van zeer open asfaltbeton. Ook bleek verhoging noodzakelijk om de kwaliteit van het wegennet op peil te houden. Het totaal komt voor 1995 uit op – 776 miljoen.

Aanleg

In het aanlegprogramma worden de komende jaren eerst lopende poen afgemaakt en bestuurlijke toezeggingen ingepland. De budgettaire ruimte die daarna nog overblijft wordt eerst ingezet op achterlandverbindingen, vervolgens op hoofdtransportassen en daarna op overige hoofdwegen.

Met de gelden die voortvloeien uit de investeringsimpuls van – 5 miljard, die het kabinet in 1993 heeft aangekondigd, en via het Fonds Economische Structuurversterking worden uitgekeerd, worden al geplande projecten versneld in ontwikkeling genomen en een aantal nieuwe projecten in de Rijnmond begonnen.

In de periode 1994-1998 gaat het om een bedrag van ruim – 1,410 miljard, en in de periode 1999-2003 om – 285 miljoen. Circa 70 % van de bedragen zal worden ingezet voor de mainports en achterlandverbindingen. Ongeveer 30 % wordt geinvesteerd in regionaal belangrijke hoofdwegen.

Tunnels

In de periode 1995-1999 zal naar verwachting een begin ke worden gemaakt met de bouw van de Tweede Beneluxtunnel (1996), de Tweede Coentunnel (studiepo, begin bouw 1999), De Calandtunnel (studiepo, begin bouw 1996) en de Heinenoordtunnel voor langzaam verkeer. Private financiering van de Tweede Beneluxtunnel is zoals bekend door de Tweede Kamer van de hand gewezen, en daarom is dit project in het MIT opgenomen. De kosten bedragen – 647 miljoen, te financieren uit de opbrengsten van het Eurovignet.

De Caland- en de Heinenoordtunnel worden gefinancierd uit de investeringsimpuls. De Heinenoordtunnel wordt als proefpo voor een geboorde tunnel aangemerkt. Over de Calandtunnel wordt opgemerkt dat deze een jaar vertraging heeft opgelopen door problemen rond de milieu-effect-rapportage. Met de planologische voorbereiding van dit project is twee jaar gemoeid.

Nieuwe poen die in het MIT worden aangekondigd zijn de RW59, Rosmalen-Geffen en een aantal poen in het noorden van Nederland: de RW7, rondweg Sneek, de RW 33, aanleg autoweg Appingedam-Eemshaven, en versnelde uitvoering van de aanleg van een dubbelbaans autoweg op het gedeelte Hoogeveen-Emmen-Duitse grens op de RW37/RW34.

Ten slotte wordt – 80 miljoen uitgetrokken voor verbeteringen aan het rijkswegennet.

Reageer op dit artikel