nieuws

Zuid Holland laakt BWS’95 bijdrage: Nieuwbouw sociale sector onmogelijk

bouwbreed

De provincie Zuid Holland is bezorgd over de uitvoering van het woningbouwprogramma. Volgens de provincie heeft het bouwprogramma vooral voor de lagere inkomens “desastreuse gevolgen” door het ontbreken van mogelijkheden voor de realisering van woningen in de sociale sector.

Volgens de provincie klopt er weinig van het voorlopige bouwprogramma waarop staatssecretaris Heerma in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies 1995-1998 de bijdragen heeft vastgesteld.

In een brief aan de bewindsman stelt de provincie dat de omvang van het bouwprogramma met in totaal 2900 woningen per jaar voor het gebied ‘overig Zuid-Holland’ veel te gering is.

Dit gebied omvat de twee kleine Vinex-stadsgewesten (Leidse regio en Drechtsteden), de Duin- en Bollenstreek, Rijnstreek, Midden-Holland, Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en Hoeksche Waard. Voor de woningbouw in dit gebied heeft Heerma in het kader van het BWS’95 – 11 miljoen uitgetrokken.

“Het voorlopige bouwprogramma van dit gebied als geheel bedraagt 2500 woningen per jaar in alle sectoren tezamen. Daarbinnen wordt geen enkele sociale-sectorwoning geprogrammeerd. Enkel voor circa 900 middeldure woningen per jaar zijn er stimuleringspremies, voor een klein deel daarvan zijn er toeslagen zoals dat is vastgelegd in de huidige streekplannen en het Vinex-afsprakenkader.

Woningvoorraad

“Op grond van de vigerende streekplannen dient in dit gebied de woningvoorraad tot het jaar 2000 met jaarlijks circa 6600 woningen uitgebreid te worden. Daarnaast moeten ongeveer 1000 woningen per jaar worden vervangen.”

Mede gezien de behoefte aan woningdifferentiatie is volgens het provinciebestuur ook afgesproken dat 2900 woningen jaarlijks in de sociale sector gebouwd moeten worden.

Door uit te gaan van de financiele bijdrage op basis van het voorlopige bouwprogramma wordt volgens het provinciebestuur aan de problematiek rond de volkshuisvesting voorbijgegaan.

Desastreus

“De gevolgen van het voorlopige bouwprogramma zijn desastreus voor de doelgroep van de volkshuisvesting in overig Zuid-Holland. De rijks-verdeling maakt het onmogelijk een gedifferentieerd aanbod te scheppen op de aanwezige Vinex-locaties van bij elkaar 4000 woningen. Ook de opvang van vluchtelingen dreigt hierdoor gevaar te lopen. Voor een goed lopende opvang van vluchtelingen is vooral in gemeenten met beperkte bouwmogelijkheden, directe compensatie nodig via extra sociale sectorwoningen. Dit laatste niet alleen om wachttijden van eigen woningzoekenden onaanvaardbaar langer op te laten lopen maar ook omdat de mogelijkheden in de bestaande voorraad en ongesubsidieerde woningbouw beperkt zijn”, aldus de provincie Zuid Holland.

In de ogen van het provinciebestuur is nu al duidelijk dat het BWS’95 in de praktijk onvoldoende mogelijkheden biedt om de naar voren gebrachte problemen op te lossen. “Immers, de budgetten van de in onze provincie gelegen BoN-gebieden blijken niet aangewend te ke worden om knelpunten in overig Zuid Holland op te lossen.”

Oplossing

De enige oplossing moet in de visie van Zuid Holland dan worden gezocht in het blijvend financieel steunen van de sociale sector door de overheid. “Zeker voor zaken als de Vinex-locaties en compensatie opvang vluchtelingen is en blijven voldoende budgetten voor sociale nieuwbouw noodzakelijk”, aldus Zuid Holland die concreet overleg met Heerma over hogere budgetten wil voeren. “Er moet in ieder geval meer geld beschikbaar komen om het programma zoals dat in streekplannen en Vinex-afsprakenkader is vastgelegd, uit te ke voeren met een aan de behoefte beantwoordend sociale sector-programma.”

Reageer op dit artikel