nieuws

Werkgevers nog niet rond met arbo-dienstverlening

bouwbreed

De eerder dit jaar door sociale partners opgerichte Stichting Arbodienstverlening Bouwnijverheid is weer ter ziele. Die was namelijk maar voor een half jaar opgericht. Het is cao-partijen echter niet gelukt om binnen die periode een definitieve arbo-structuur op bedrijfstakniveau van de grond te tillen. Het zal nog zeker tot september duren alvorens die zaak rond is. En dat speelt vooral commerciele arbo-diensten in de kaart.

Dat het zo lang duurt om de in april dit jaar gemaakte principe-afspraken over de arbo-dienstverlening in de bouw in concrete maatregelen te vertalen, is vooral een gevolg van fikse vertraging aan de kant van werkgeversorganisaties.

“We zijn nog volop bezig de besluitvorming intern af te ronden. De lidverenigingen moeten stuk voor stuk hun fiat geven aan hetgeen sociale partners zijn overeengekomen. Ik verwacht volgende maand uitsluitsel te hebben. Als onze achterban akkoord gaat met de plannen, hebben we binnen de kortste keren de zaak geregeld”, aldus een woordvoerder van werkgeversfederatie Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB).

Hij ontkent dat er aan werkgeverskant interne verdeeldheid zou bestaan: “Ik heb in elk geval geen aanwijzingen dat er bij een van de aangesloten clubs sprake is van bezwaren tegen de uitgangspunten voor de arbo-dienstverlening.”

NVOB-afdelingen

In dit verband plaatst hij kritische kanttekeningen bij initiatieven van een aantal Brabantse NVOB-afdelingen. Die besloten eerder dit jaar al niet langer te wachten op een bedrijfstak-structuur en in zee te gaan met een commerciele arbo-dienst (Arboned van het GAK) dan wel een eigen arbo-dienst (Arbodienst Bouw Zuid-Nederland) op te richten. Meer NVOB-afdelingen zouden dergelijke plannen in voorbereiding hebben.

Volgens hem is dat allemaal een gevolg van ‘agressieve verkooptactieken en pr-acties van commerciele arbo-diensten, waardoor bouwbedrijven op het verkeerde been worden gezet’.

Voor de zoveelste keer wordt er op gewezen dat bedrijven tot 1 januari 1996 de tijd hebben om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de nieuwe wettelijke regelgeving op gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

De AVBB-woordvoerder gelooft niet dat er in de communicatie daarover met de achterban iets is misgegaan: “De bouwbedrijven zijn voldoende geinformeerd, ze weten allemaal hoe de vork in de steel zit.”

Hij bestrijdt ook dat juist de zeer trage besluitvorming door sociale partners de voornaamste oorzaak is van het in eigen handen nemen van het arbo-heft door bouwbedrijven.

Schuld werkgevers

Maar een woordvoerder van de Bouw- en Houtbond FNV wijt de trage gang van zaken wel degelijk volledig aan de werkgevers:

“De opvattingen van de vakbonden zijn van begin af aan klip en klaar geweest. Wat ons betreft hadden dit voorjaar al zaken gedaan ke zijn. Er was immers duidelijk overeenstemming tussen cao-partijen over hoe die arbo-dienstverlening in de bouw er moet uitzien. Maar werkgevers zijn het onderling kennelijk nog steeds niet eens. Waarom? Dat weet ik niet, daar zijn ze niet erg open over. Vast staat dat aan werkgeverszijde steeds weer kinken in de kabels optreden. Het is echt heel vervelend dat die zaak nog steeds niet rond is. Aan ons ligt het in elk geval zeer zeker niet.”

Hij kan zich heel goed voorstellen dat er bouwbedrijven zijn die niet het geduld ke opbrengen te wachten tot op bedrijfstakniveau eindelijk eens iets is geregeld – en dus hun eigen gang gaan. Maar hij betreurt dat ten zeerste.

De bedoeling is namelijk dat er “een voor bouwbedrijven zo goedkoop mogelijk en op de bouw toegesneden collectief contract komt met de Federatie van Arbo- en Bedrijfsgezondheidsdiensten voor de uitvoering door bouwbedrijven van de wettelijke verplichtingen. Er is inmiddels al een model-contract.”

Marktverlies

Maar een aantal NVOB-afdelingen heeft daarop niet willen wachten. Met als gevolg dat de federatieve arbo-diensten, wanneer ze eindelijk eens aan de slag ke in de bedrijfstak, een stuk van de arbo-markt zijn kwijtgeraakt.

En de woordvoerder van de Bouw- en Houtbond FNV onderkent het gevaar van nog meer marktverlies zolang op het niveau van de bedrijfstak niets tot stand komt: “Dat is dan geheel en al de verantwoordelijkheid van de werkgeversorganisaties.”

De woordvoerder van het AVBB wijst de beschuldiging van de zijde van de Arbodienst Bouw Zuid-Nederland inzake kartelvorming en concurrentievervalsing, als gevolg van subsidiering van de federatieve arbodiensten (BGD’en) vanuit het OenO-fonds van de hand.

“Een vreemd verhaal en inhoudelijk onjuist. Alle arbo-diensten moeten zichzelf financieren uit de markt, met commerciele tarieven. Er gaat geen cent bedrijfstakgeld naar welke arbo-dienst ook”, zegt hij.

Wel is het zo dat de federatieve arbo-diensten subsidie blijven ontvangen voor uitvoering van keuringen, zoals vastgelegd in de cao.

Reageer op dit artikel