nieuws

Rijk en Utrecht eens over Vinex-bijdrage

bouwbreed

Het stadsgewest Amersfoort krijgt van het rijk f. 20 miljoen voor de realisering van de Vinex-taakstelling. In totaal moet voor dit bedrag tot 2005 ruim 12700 woningen worden gebouwd.

Dit is het resultaat dat de provincie Utrecht voor het stadsgewest bij het ministerie van VROM uit het vuur heeft gesleept.

In totaal gaat het om een bedrag van f. 19,8 miljoen dat is bestemd voor de extra grondkosten en noodzakelijke bodemsanering die de ontwikkeling van de Vinex-locaties met zich meebrengen. Van dit bedrag is bijna f. 5 miljoen voor de ontwikkeling van binnenstedelijke locaties bestemd.

Tot het jaar 2005 moeten in het Amersfoortse stadsgewest 12700 woningen worden gerealiseerd. Hiervan zijn er 4400 gepland op de locatie Nieuwland, 1600 binnenstedelijk in het gehele gewest en 6700 woningen in Vathorst.

Deze laatste locatie is uiterst omstreden. Zoals bekend wil Amersfoort deze woningbouwlo catie het liefst schrappen. De maatschappelijke weerstand tegen Vathorst is groot.

Dwarsbomen

Het stadsbestuur van Amersfoort kondigde daarom nog niet zo lang geleden aan alles uit de kast te zullen halen om het plan te dwarsbomen.

Vooral de VVD, die de gemeenteraadsverkiezingen inging met de leus ‘van groeistad naar bloeistad’ verzet zich hevig tegen bebouwing van Vathorst. Verantwoordelijk wethouder Luchtenveld is van mening dat de bouw van woningen meer op de provincies Gelderland en Flevoland moet worden afgewenteld. Hij heeft inmiddels aangekondigd om de mogelijkheden daartoe op eigen houtje te zullen onderzoeken.

Streekplan

De provincie Utrecht heeft zich tot op heden niets aangetrokken van het tegenstribbelende van Amersfoort. Sterker nog Provinciale Staten hebben onlangs het streekplan waarin realisering van Vathorst is opgenomen, definitief vastgesteld.

Nu er van de kant van het rijk enigszins financiele dekking is lijkt Amersfoort niet meer aan Vathorst te ontkomen. De gemeente bleek gisteren voor commentaar vooralsnog niet bereikbaar.

In de overeenstemming die de provincie Utrecht met het rijk nu heeft bereikt is nog geen bedrag voor de noodzakelijke infrastructuur opgenomen. Dit moet volgens het provinciebestuur in aparte afspraken worden geregeld.

Stationsgebied

Waar ook nog geen financiele dekking voor is gevonden is de bouw van 1500 woningen in het Centraal Stadsgebied (CSG) in Amersfoort. Volgens de provincie valt deze locatie buiten de Vinex maar kan het wel voor een bijdrage van Subsidie Grote Bouwlocaties gebruik gaan maken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels