nieuws

Rechtbank Roermond bevestigt boetes BV moet doorgaan met opleggen wao-malus

bouwbreed

Bedrijfsverenigingen moeten werkgevers een malus blijven opleggen als een werknemer in de wao belandt. Dat heeft de Toezichtkamer van de Sociale Verzekeringsraad in meerderheid en onder grote druk van staatssecretaris Wallage van Sociale Zaken beslist. Inmiddels heeft de rechtbank in Roermond het opleggen van wao-boetes aan werkgevers bekrachtigd, daarmee afwijkend van de rechtbank in Assen.

De situatie rond het opleggen van wao-boetes wordt inmiddels steeds complexer. De rechtbank in Assen vernietigde enkele maanden geleden een groot aantal boetes, op grond van de weigering van de bedrijfsverenigingen om medische gegevens van keuringsarts en arbeidsdeskundige vrij te geven. De werkgevers eisten die gegevens om te ke beoordelen of het opleggen van de malus terecht was.

De rechtbank in Roermond ziet er daarentegen “geen enkel probleem in dat werkgevers niet ke beschikken over de medische stukken”. De rechtbank acht deze stukken “in de regel, behoudens in sommige gevallen een deel van de arbeidskundige rapportage, niet relevant voor de oordeelsvorming in de beroepszaak over de daarmee verband houdende malus”.

Niet innen

Naar aanleiding van de opvattingen van met name de rechtbanken Assen en Amsterdam, neigde de Toezichtkamer van de SVr ertoe om tijdelijk te volstaan met het administratief opleggen maar niet daadwerkelijk innen van een malus.

Dat laatste zou moeten worden uitgesteld totdat het hoogste rechtscollege (Centrale Raad van beroep) in enkele beroepszaken een principiele uitspraak zou hebben gedaan over de rechtmatigheid van de malussen.

Dit om te voorkomen dat Justitie nodeloos overbelast raakt. Want er lopen nu al duizenden rechtszaken van werkgevers die in beroep zijn gegaan tegen de opgelegde boetes. Het wachten op jurisprudentie (die eind dit jaar te verwachten is) zou een hoop f. wellicht onnodigf. werk voorkomen.

Maar Wallage voelde niets voor het tijdelijk terugnemen van gas door bedrijfsverenigingen. Hij deed een “dringend verzoek” aan de Toezichtkamer af te zien van een minder strakke toezichtslijn. Die zwichtte in meerderheid voor de zware politieke druk.

Oorzaak ziekte

Opvallend is overigens nog dat voor de rechtbank in Roermond de oorzaak van de ziekte, die leidt tot instroom in de wao, niet relevant is. Er zijn in Nederland veel werkgevers die een malus betwisten omdat een werknemer door eigen schuld (buiten werktijd, bijvoorbeeld door sporten) ziek geworden is.

Maar de Roermondse rechtbank wijst dat principiele bezwaar van werkgevers resoluut af. Ze baseert zich daartoe op de Memorie van Toelichting bij de aaw. Daarin staat: “Zo wordt niet gekeken naar de oorzaken van de arbeidsongeschiktheid. Dit houdt in dat een werkgever een geldelijke bijdrage verschuldigd kan zijn voor een werknemer die een beroep gaat doen op de aaw/wao, terwijl de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid geheel buiten het bedrijf ligt.”

Voor de rechtbank in Roermond is de zaak daarmee klip en klaar: “Hieruit blijkt afdoende de uitdrukkelijke intentie van de wetgever dat de afwezigheid van verwijtbaarheid aan de kant van de werkgever niet van betekenis is bij de beoordeling van de verschuldigdheid van een malus.”

Reageer op dit artikel