nieuws

Projectbureau-directeur hekelt moeizame voortgang: Vernieuwing Bijlmer trager dan verwacht

bouwbreed Premium

“Ik hoop niet dat ik al te negatief ben overgekomen?” Martin Mulder, directeur van het Pobureau Vernieuwing Bijlmermeer vraagt het bijna schuldbewust aan het einde van het gesprek. Feit is wel dat de grootschalige aanpak van de Bijlmermeer zich in een langzamer tempo voltrekt dan hij aanvankelijk heeft verwacht. “Het gaat moeizaam en dan is het moeilijk enthousiast te blijven”, verklaart hij zijn eigen matheid.

De vernieuwing van de Bijlmermeer is aan de gang. Maar het gaat langzaam. Volgens de directeur van het pobureau moet het worden gezien als een grote worst die plakje voor plakje wordt afgesneden.

Onlangs haalde de Bijlmer weer eens de krantekolommen. Bewoners van de te slopen flats Gerenstein en Geinwijk keerden zich in een kort geding tegen de voorgenomen sloop. De grootschalige vernieuwingsplannen, twee jaar terug nog door de Stuurgroep gepresenteerd met de kanttekening dat ze ook door de bevolking worden gesteund, bleek voor de flatbewoners bij nader inzien toch net een stap te ver. Volgens de bewoners van Gerenstein maakte het stadsdeel Zuidoost en het pobureau zich schuldig aan intimidatie en moesten voorbereidingen tot sloop van Geinwijk worden uitgesteld totdat de bezwaarschriften tegen de sloopvergunning waren afgehandeld. Sloop van de flat Gerenstein was helemaal uit ten boze, zo vonden zij. Renovatie was in hun ogen voldoende om de flat leefbaar te houden. De bewoners werden, zoals bekend, in het ongelijk gesteld.

Opgelucht

Martin Mulder zegt over de uitspraak van de rechtbankpresident tevreden te zijn, maar pas echt opgelucht adem te ke halen wanneer alle procedures zijn afgerond.

Overigens weigert hij de stelling te onderschrijven dat de vernieuwingsplannen door de Bijlmermeerbewoners niet meer worden gesteund. “Op een zes of zeven woningen na is Geinwijk helemaal leeg. De uitplaatsing is op die paar gevallen na probleemloos verlopen.”

Het verzet van de bewoners tegen de sloop zegt Mulder te ke begrijpen. “Iedere verandering is nu eenmaal moeilijk.” Sloop van de flats maakt in zijn ogen echter een belangrijk onderdeel uit van de vernieuwingsplannen. Op de plaats van Geinwijk en Gerenstein moeten duurdere laagbouwwoningen worden gerealiseerd. Dat is noodzakelijk om de broodnodige differentiatie in het woningbestand aan te ke brengen.

Moeizaam

De besluitvorming over de plannen is moeizaam geweest en heeft over verschillende schijven gelopen. De uitvoering lijkt in het verlengde daarvan eveneens moeizaam te gaan. Mulder: “Ik zou het eerder als behoedzaam willen omschrijven. Niemand, zowel hier niet als ook in het stadsdeelkantoor en de centrale stad (stadhuis-HO) wil een fout maken. Dat ke we ons met de Bijlmer niet meer veroorloven.”

Dus gaat het langzaam en voorzichtig. Een voorbeeld hoe het niet moet was het banenplan dat Ballast Nedam vorig jaar ontvouwde. In ruil voor meer dan de helft van alle bouwopdrachten zou het bedrijf ongeveer 200 werklozen Bijlmermeer-bewoners opleiden en in dienst nemen.

Dit voorstel sloeg, vooral binnen de bedrijfstak, in als een bom. Discussies ontbrandden en voor- en tegenstanders vlogen elkaar min of meer in de haren. Uiteindelijk bleek het Ballast Nedam-voorstel door de aanbestedingsregels niet te ke. Vervolgens is door betrokkenen waaronder Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf, Arbeidsbureau en gemeenten gestudeerd op een andere mogelijkheid om met de vernieuwing van de Bijlmermeer banen te creeren.

Een en ander heeft pas onlangs geresulteerd in een concept-voorstel voor een ‘Bijlmer Bouwpool’.

Projectleider Bob Henfling van de op te richten pool: “Bedoeling is dat binnen die pool werkloze bewoners die dat echt willen tot bouwvakker worden opgeleid. Ieder aannemingsbedrijf dat in de Bijlmer aan de gang gaat wordt verplicht uit die pool mensen op het werk in dienst te nemen. Per po wordt bekeken om hoeveel mensen het kan gaan. Diegene die in de pool gaan meedraaien krijgen een werkgarantie van twee jaar. We hebben zelf het idee dat dit voldoende moet zijn om definitief aan de slag te komen.”

Voorzichtig

Hoewel Henfling voorzichtig is met het noemen van aantallen ziet hij mogelijkheden om minimaal 66 werklozen op die manier aan het werk te helpen. Het concept ligt momenteel ter bestudering bij de bouwbonden. Mulder en Henfling verwachten nog deze zomer uitsluitsel.

“Kijk”, zo benadrukt Mulder, “zo’n voorstel van Ballast Nedam was in principe makkelijker geweest. Maar ja… Als straks de eerste resultaten er maar zijn.”

Resultaten

Resultaten, daar gaat het om. Zolang de plannen nog niet uit de voorbereidingsfase zijn is het volgens hem moeilijk om ‘iedereen’ mee te krijgen. “Dan is het ook moeilijk om de bewoners enthousiast te houden.”

Toch wordt er in de Bijlmer volop aan de vernieuwing gewerkt. De flat Hoogoord wordt bijvoorbeeld fors aangepakt. Tot aan het casco wordt de oudste flat van de Bijlmermeer vernieuwd. Ook de bouw van laagbouwwoningen rond de flat het Gulden Kruis is in volle gang. En volgend jaar moet de Bijlmerdreef worden gesloopt en naar het maaiveld worden gebracht.

Bewoners rond en ondernemers in het winkelcentrum Ganzenhoef discussieren sinds enige tijd over de plannen voor vernieuwing van het winkelcentrum. Bedoeling is dat het huidige deels overdekte, maar bovenal verpauperde centrum wordt gesloopt en door een niet overdekt centrum compleet met voorzieningen als gezondheidscentrum en kantoren wordt vervangen.

Betrokkenheid

De ontwikkelaars Mabon, BAM Vastgoed Ontwikkeling en Leyten en Partners bv hebben hiervoor ieder een plan opgesteld. “En dan zie je die betrokkenheid en de wil om mee te praten bij de bewoners toch terugkeren. En dat is hoopvol.”

Voor wat betreft de vernieuwing van het winkelcentrum wordt door het stadsdeelbestuur op voordracht van de pogroep Ganzenhoef een van de drie poontwikkelaars gekozen. Er wordt dus duidelijk geen plan maar een partner gekozen waarmee de vernieuwing van het winkelcentrum ter hand kan worden genomen. Volgens het schema moet het vernieuwde centrum in 1997 worden opgeleverd.

“Ach”, zegt Mulder nog maar eens, “als we eenmaal maar uit die voorfase zijn. Het moeilijkste blijkt gewoon hoe creeer je een club mensen die over een langere periode enthousiast blijven. Ook als er tegenslagen zijn.” Als voorbeeld van zo’n tegenslag noemt Mulder het veilig beheer van de hoogbouwflats met flatwachters. Het initiatief, dat goed van start leek te gaan en waarover iedereen het eens was, is in stormachtig weer gekomen. Aanleiding daarvoor is het besluit van minister De Vries om de flatwachters geen onregelmatigheidstoeslag uit te betalen. “Op die momenten zakt de moed mij wel eens in de schoenen…”

De oudste flat van de Bijlmermeer wordt tot op het ‘bot’ gestript. Hier is de vernieuwing dus volop in gang.

Reageer op dit artikel