nieuws

Beleggers gezocht voor NV Amsterdams Monumenten Fonds AMF haalt rendement uit probleemgebouwen

bouwbreed

Het gaat goed met de twee jaar geleden opgerichte NVAmsterdams Monumenten Fonds (AMF). Het eerste grote po is afgerond en de volgende twee staan op stapel voor deze ‘poontwikkelaar van cultureel erfgoed’. Uit de herbestemming van markante gebouwen blijkt rendement te halen. Toch loopt het van beleggerszijde nog niet storm. Bij het zoeken naar nieuwe beleggers kijkt het AMF vooral naar de bouwnijverheid. De activiteiten van het AMF zijn tenslotte goed voor een jaarlijkse bouwstroom van vijf miljoen gulden of meer.

Het is nog niet zo lang geleden dat slopen het enige alternatief was voor karakteristieke gebouwen in de hoofdstad die in onbruik waren geraakt. Verschillende stichtingen werden in het leven geroepen die het behoud van een gebouw tot doel hadden. Bijvoorbeeld de Stichting Vondelkerk, die in 1985 de kerk aankocht en verbouwde tot kantoorruimte en galerie. Door de huurinkomsten bleek de kerk met zijn nieuwe bestemming rendabel te exploiteren.

Om niet allemaal opnieuw het wiel te hoeven uitvinden namen tien van dergelijke stichtingen het initiatief hun krachten te bundelen in de NV Amsterdams Monumenten Fonds die in het najaar van 1992 in het leven werd geroepen.

Doel van het AMF is de herontwikkeling van grotere monumenten en andere beeldbepalende gebouwen in Amsterdam op een vergelijkbare wijze als de NVStadsherstel dat doet met woongebouwen.

Directeur ir. Maarten A. de Boer van het AMF: “Wij richten ons op karakteristieke gebouwen in Amsterdam, waarvoor eigenlijk niemand zijn nek wil uitsteken. Veel van deze gebouwen zijn te lang als probleemgebouwen gezien. Maar het blijkt dat er wel degelijk belangstelling is bij bepaalde groepen potentiele huurders. Door de schaalvergroting in het AMF is het nu mogelijk op een professionele manier vraag en aanbod bij elkaar te brengen.”

Majellakerk

De eerste aankoop van het AMF was de Gerardus Majellakerk in stadsdeel Zeeburg, die voor f. 275000 is gekocht en vervolgens voor ruim f. 6,5 miljoen gerenoveerd en verbouwd. Na de oplevering in december 1993 is een verhuurbare oppervlakte van 4000m2 ontstaan. De huidige huurders zijn het Internationaal Informatiecentrum en Archief van de Vrouwenbeweging, het Clara Wichmann Instituut, de Stichting Thuiszorg en een advocatenkantoor.

Ook de reeds eerder verbouwde Vondelkerk is in de nieuwe NV ingebracht.

Andere bezittingen van het AMF zijn het binnenkort te renoveren voormalige rioolgemaal F in De Pijp (waar het AMF zelf kantoor houdt) en de Parkkerk in stadsdeel Oud-West, die vorig jaar is aangekocht en zal worden verbouwd voor een bedrag van f. 2,5miljoen. De kerk zal naar alle waarschijnlijkheid plaats gaan bieden aan een kleine operazaal die bij de bouw van het Stadhuis/Muziektheater uit bezuinigingsoverwegingen werd geschrapt.

Daarnaast zijn de Posthoornkerk, enkele hofjes en de Hortus Botanicus bij het AMF in beheer.

Met een aantal stadsdelen vindt momenteel overleg plaats over de herbestemming van een tiental andere gebouwen, zoals het gebouw De Duif en de werf Het Kromhout.

Zakelijk

De nieuwe NV tilt het behoud van grote markante gebouwen in de hoofdstad uit boven het vrijetijdswerk van een groep idealisten. Toch gaat een vergelijking met een commerciele poontwikkelaar ten dele mank. De Boer: “Het gaat om poen waar commerciele poontwikkelaars niets in zien. Die richten zich op poen als hotel The Grand (het oude stadhuis, red.) en het Magna Plaza (het voormalige hoofdpostkantoor, red.). Wij beperken ons tot de poen die anders tussen wal en schip raken.

We zijn niet commercieel, wel zakelijk. Het zijn heus niet alleen ideele motieven die een rol spelen. Exploitatie van dergelijke gebouwen blijkt immers rendabel. Maar uit cultuurhistorisch besef hebben wij wel bepaalde grenzen. We zullen bijvoorbeeld niet koste wat kost de grootst mogelijke verhuurbare oppervlakte willen creeren. We willen wel rendement, maar het hoeft niet per se het maximale rendement te zijn.”

Nieuwe beleggers

Vorig jaar is een emissie uitgeschreven om het werkkapitaal te vergroten tot vijf miljoen gulden. Dat is slechts ten dele gelukt. Er werd slechts voor een bedrag van vier miljoen gulden ingeschreven.

Naast de initiatiefnemers, is de gemeente Amsterdam voor veertig procent aandeelhouder geworden. Andere nieuwe aandeelhouders werden onder andere de ING-Bank, de ABN Amro Holding en de Stichting Pensioenfonds voor Architectenbureaus.

Dat betekent dat het AMF nog op zoek is naar enkele nieuwe beleggers. Daarbij kijkt De Boer sterk in de richting van de bouwnijverheid. Want die heeft ook alle belang bij het voortbestaan van het AMF. De activiteiten van het fonds brengen namelijk een bouwstroom op gang die ieder jaar ten minste goed is voor vijf miljoen gulden.

Het AMF streeft naar een gelijke verhouding tussen eigen en vreemd vermogen en verwacht een rendement van acht procent.

Het eigen vermogen moet dit jaar doorgroeien naar acht miljoen gulden. Over vijf jaar denkt De Boer dat een eigen vermogen van f. 25miljoen haalbaar moet zijn.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels