nieuws

VCA geeft vaandel aan nieuwe BNA Stichting

bouwbreed

Tien jaar lang heeft de Vereniging Computergebruik Architektenburo’s, VCA., zich beijverd de automatisering binnen de architectenbranche te stimuleren. En met succes. Ook bij de bouwkundig ontwerpers is de computer ‘gemeen goed’ geworden. Daarom heeft de vereniging besloten zich met ingang per 1 januari aanstaande op te heffen.

De architecten hoeven echter in de toekomst niet verstoken te blijven van advies. Vanaf de genoemde datum zal binnen de BNA namelijk een speciale stichting werkzaam zijn die de vakbroeders blijft ondersteunen met praktische adviezen, onderzoek en wat dies meer zij.

Hoe snel de computer zich een vaste plek heeft weten te veroveren in de bouwbranche blijkt weer eens uit het verhaal van de Vereniging Computergebruik Architektenburo’s. Immers, de Vereniging werd ruim tien jaar geleden opgericht door een kleine groep architecten die de discussie binnen hun branche-organisatie, de BNA, over de wenselijkheid van de automatisering wilden doorbreken door daadwerkelijk aan de slag te gaan met de computer. Zij zagen de nieuwe technologie als een uitdaging, terwijl een grote groep collegae in soms emotionele bewoordingen uiting gaf aan twijfels omtrent de mogelijke bedreiging die de automatisering voor de creatieve architect vormde. Nu, tien jaar later, blijkt niet alleen dat die discussie is verstomd en geen enkele architect binnen de BNA spreekt meer over een aantasting in de ontwerpvrijheid. Zelfs de belangstelling voor de pioniersvereniging VCA loopt terug. Blijkbaar zijn diverse leden van het eerste uur nu zo deskundig geworden dat ze de VCA niet meer nodig hebben.

Praktisch

Zoals elke discipline in de bouw, kampen echter ook de architecten met het probleem dat niet alle vakgenoten even goed zijn ingevoerd in het computergebruik. Weet het ene bureau blindelings haar weg te vinden op automatiseringsgebied en is het al bezig met haar zoveelste CAD-systeem, het andere bureau moet nog beginnen met de daadwerkelijke toepassing van de computer.

Evenals bij de andere branches het geval is, bestaat deze laatste groep vooral uit de kleinere bureaus. Specifiek probleem voor de architecten is echter dat het aantal kleine bureaus relatief groot moet worden genoemd. Daarom heeft de BNA besloten een stichting in het leven te roepen die direct na de opheffing van de VCA operationeel wordt. Doel van deze club: het verschaffen van met name ‘praktische’ dienstverlening inzake de automatisering en informatisering. Zo zal een vraagbaak worden ingericht waarnaar elk BNA-lid met hard- en softwarevragen kan bellen om direct een antwoord te verkrijgen of doorverwezen te worden naar deskundigen. Daarnaast zal de Stichting door middel van een eigen blad (een opvolger voor het VCA-bulletin) en themadagen voorlichting geven en optreden als coordinator bij het organiseren van pogroepen en discussieplatforms. Zijn deze doelstellingen voor het individuele BNA-bureau interessant, de stichting wil zich tevens hard maken voor de belangenvertegenwoordiging van de totale beroepsgroep.

Zo wil men niet alleen in discussies over en onderzoeken naar de informatisering van het bouwproces waken voor de belangen van de leden, maar ook opkomen voor de architect als consument van automatiseringsprodukten.

Behoefte

Hoe de stichting daadwerkelijk invulling gaat geven aan de genoemde doelstellingen, is nu nog niet geheel duidelijk. Momenteel is men binnen de BNA nog druk doende de stichting vorm te geven door de doelstellingen nader uit te werken en de juiste man/vrouw te zoeken die de club zal gaan leiden. Daarbij wordt natuurlijk veel gesproken met de VCA. “Zij zijn op het gebied van de automatisering binnen de architectenbranche de katalysator geweest en hebben een grote hoeveelheid kennis en ervaring opgebouwd”, aldus de heer Molendijk, stafmedewerker van de BNA. “Daar ke we van leren. Wat echter wel al als een paal boven water staat is dat de stichting vooral praktische ondersteuning moet gaan bieden. Daaraan is zeer veel behoefte. Dus geen projectgroepen die zich met problemen bezighouden die slechts door enkelen worden gedeeld of themadagen die voor een selecte groep interessant zijn, maar een dienstverlening die voor alle leden interessant is. Alleen dan worden we door zowel de architecten als andere partners die bij de automatisering in de bouw betrokken zijn, (h)erkend als de vertegenwoordiger van onze beroepsgroep”, aldus de heer ir. A.J. Molendijk, medewerker van de BNA.

Reageer op dit artikel