nieuws

NVOB’ers constateren een lichte opleving

bouwbreed

In de bouw is sprake van een een licht herstel ten opzichte van 1993, voornamelijk dank zij het aantrekken van de woningbouw. Zowel de werkgelegenheid als de omzet zullen dit jaar een kleine stijging laten zien. Dat blijkt uit een door het NVOB in mei gehouden werkgelegenheidsenquete onder de helft van de 4300 lidbedrijven.

Dit jaar zal de omzet van de bedrijven naar verwachting 3,1% hoger uitvallen dan in 1993. De grotere bedrijven verwachten in het algemeen de hoogste omzetstijging. De kleinste bedrijven houden nog rekening met een omzetdaling.

Waar de omzet stijgt, blijkt een voorspoedige gang van zaken in de woningbouw een factor van betekenis, aldus het NVOB. Opvallend in dit verband is de constatering dat het herstel zich vooral buiten de Randstad voordoet. Waarschijnlijk is dat mede toe te schrijven aan de vertragingen rond Vinex-locaties. De enorme vraag naar woningen zoekt zijn uitweg buiten de probleemgebieden, zo constateert het NVOB.

Vastgesteld wordt nog dat op de woningmarkt zich de paradoxale situatie voordoet dat de economische voorwaarden gunstig zijn en de behoefte groot, terwijl de door de overheid geschapen randvoorwaarden voor de nodige onzekerheden zorgt.

Toename personeel

Een herstel in de overige sectoren van de b en u is volgens de uitslag van de enquete nog niet in zicht, al bestaat de verwachting dat de produktie van gebouwen voor bedrijven na 1994 een opleving te zien zal geven.

Ruim 28% van de ondervraagde bedrijven noemt de werkvoorraad beter ten opzichte van een jaar geleden, 45% spreekt van een gelijkblijvende situatie. Van de bedrijven beoordeelt 27% de werkvoorraad slechter. Vorig jaar bedroeg dat percentage nog 38.

De personeelsbezetting van bouwplaatspersoneel nam vorig jaar met gemiddeld 1,8% af, terwijl die voor uta-personeel nog met 1,4% toenam. In de periode 1 juli 1993 tot 1 juli van dit jaar zal de bezetting voor personeel bouwcao met 0,3% toenemen en die voor overig personeel met bijna 1%.

Regionale verschillen

De uitkomsten voor de verschillende regio’s laten een uiteenlopend beeld zien. In de drie noordelijke provincies en Overijssel/Flevoland ontwikkelen omzet en werkgelegenheid zich gunstig. In de overige provincies is sprake van stabilisatie in omzet en werkgelegenheid (Groningen, Noord- en Zuid-Holland) dan wel een van een lichte stijging in de omzet, die gepaard gaat met een lichte daling van de werkgelegenheid. Die situatie komt voor in Gelderland, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Kwetsbaar

Met alleen de nieuwbouw van woningen als trekpaard is het herstel naar het oordeel van het NVOB kwetsbaar van aard. Niet alleen rente-aanpassingen, hypotheekvoorwaarden en inkomensverwachtingen zijn onzekere factoren, ook ligt een stagnatie in de planvorming in het verschiet indien randvoorwaarden de markt blijven bemoeilijken. Daarom moet de woningbouw hoog op de politieke agenda, aldus het NVOB.

Reageer op dit artikel