nieuws

Nederland heeft cfk-doelstelling ruim gehaald

bouwbreed

Nederland heeft de internationale doelstelling voor het terugdringen van cfk’s ruimschoots gehaald. Volgens VROM is de beoogde reductie voor 1994 is in ons land al vorig jaar bereikt.

In EU-verband is de doelstelling van de reductie van cfk’s 85% in dit jaar. Nederland heeft zelf zijn doelstelling bepaald op 96,8%, wat gezien de laatste ontwikkelingen op dit gebied ook gemakkelijk zal worden gehaald. Het gebruik op jaarbasis bedroeg vorig jaar volgens de cfk-commissie nog ‘slechts’ 2027 ton. Dat was in 1986 nog 14109 ton.

Het gebruik van halonen is gedaald met 73,9% Van 2586 ton in 1986 tot nog maar 676 ton vorig jaar. Overigens is het gebruik van nieuw halon per januari dit jaar verboden.

Ook bij andere ozonaantastende stoffen constateert de commissie een behoorlijke daling. Voor het gebruik van oplos- en reinigingsmiddelen ziet ze een verschuiving in de richting van gechloreerde koolwaterstoffen ter vervanging van cfk 113 en 1,1,1-trichloorethaan.

Ongewenst

In het licht gezien van po KWS2000 acht de commissie deze tendens ongewenst. De commissie vindt dat er genoeg milieu- en arbeidsveilige alternatieven zijn.

Het gebruik van cfk’s in isolatieschuimmaterialen is inmiddels beeindigd. De afbouw van het cfk-gebruik ligt op schema en heeft de doelstelling voor dit jaar benaderd. Ook in de koelsector worden hier en daar forse vorderingen gemaakt bij het terugdringen van het cfk-gebruik. Dit is echter een moeizaam proces en de reductiedoelstelling op dit gebied zal volgens de commissie ook dit jaar niet worden gehaald.

De commissie verwacht dat de tegenvallende resultaten in deze sector wel worden gecompenseerd door resultaten in andere bedrijfssectoren.

Bezocht

In het kader van de handhaving van het Besluit over stoffen die de ozonlaag aantasten, zijn vorig jaar 1400 bedrijven bezocht. De commissie stelt vast, dat het naleven van regels nog veel te wensen overlaat. Veel bedrijven nemen een te afwachtende houding aan en kijken eerst naar wat hun concurrent doet. Er zal dit jaar dan ook strenger op naleving van de regels worden toegezien, aldus de cfk-commissie. De overtredingen zijn vooral geconstateerd in de sector koeltechniek alsmede door producenten van oplos- en reinigingsmiddelen. Door provincies en gemeenten wordt nog te weinig aandacht gegeven aan hun toezichthoudende taak.

Verder vindt de commissie dat de invoer van cfk’s uit landen buiten de EU zorgelijke vormen aanneemt. Daar ligt derhalve een taak voor de EU.

Reageer op dit artikel