nieuws

Herstel gat in dam bij Maas is niet urgent

bouwbreed

Herstel van het huidige gat in de dam tussen de Maas en de grindwinningslocatie Meers heeft geen spoedeisend karakter, omdat er geen extra overstromingsrisico’s zijn. Dat antwoorden Gedeputeerde Staten van Limburg op vragen van D66.

In het Provinciaal Ontgrondingenplan (POP) is de betreffende locatie aangewezen ten behoeve van grindwinning voor de regionale behoefte en tevens als voorbeeldpo van grindwinning gecombineerd met natuurontwikkeling.

Op een voorlichtingsbijeenkomst in Meers over de Startnotitie MER-Natuurontwikkelingsplan Grensmaas zijn door bewoners echter flink wat klachten geuit over de uitvoering van de huidige grindwinning door het bedrijf Firma L’Ortye.

Juist omdat het welslagen van het Grensmaas-po volgens D66 sterk afhankelijk is van het draagvlak onder de bevolking, doen zulke klachten daaraan afbreuk.

Volgens bewoners zouden ontgrindingen plaatsvinden buiten de contouren van de vergunning. Ook zouden waterkeringen worden aangetast en onvoldoende hersteld. Reden voor D66 opheldering te vragen aan GS.

Die verklaren “niet te hebben geconstateerd dat de Firma L’Ortye zich niet zou houden aan de vergunningsvoorwaarden inzake de in acht te nemen grenzen”.

Afkalving

Ze tekenen daarbij wel aan dat aan de rivierzijde de insteek van de ontgronding op een afstand van tenminste tien meter van de insteek van de Maasoever moet zijn gelegen:

“Als gevolg van de grote afvoer heeft een sterke afkalving plaatsgevonden, waardoor thans de dam plaatselijk smaller is geworden dan wel gedeeltelijk is verdwenen.”

Waterkeringen zijn volgens GS niet aangetast door de grindwinning. Ze wijzen er verder op dat de ontstane dam tussen Maas en ontgrondingsplas geen waterkerende functie heeft.Na het hoogwater van januari 1993 was de dam ook al beschadigd. Die schade was voor de overstromingen van december vorig jaar hersteld.

Volgens Rijkswaterstaat is er ook geen oorzakelijk verband tussen de in het dorp Meers opgetreden wateroverlast en het gedeeltelijk wegslaan van de scheidingsdam. Inmiddels hebben GS aan RWS nader advies gevraagd over de maatregelen die thans genomen moeten worden om de Maasoever vast te leggen.

Reageer op dit artikel