nieuws

‘Fysieke infrastructuur vergt f. 2 miljard extra’

bouwbreed

Een volgend kabinet moet ten minste f. 2 miljard per jaar extra investeren in de verkeersinfrastructuur. Dat bepleiten tien organisaties, die werkzaam zijn op het gebied van verkeer en vervoer, in een brief aan de kabinetsinformateurs. Alleen zo kan verdere vertraging van de uitvoering van het SVV II worden voorkomen.

In de brief tonen de organisaties, waaronder de ANWB, de Bovag, EVO, RAI, de Stichting Weg, Transport en Logistiek Nederland en de werkgeversorganisaties VNO en NCW, zich bezorgd over de ontwikkelingen op het gebied van de mobiliteit en de infrastructuur. De bereikbaarheid van economische centra komt steeds meer onder druk te staan, zo menen zij. De verkeersopstoppingen zijn met 70% toegenomen in de periode tussen 1986 en 1993. Als gevolg daarvan is het vestigingsklimaat met name in het westen van Nederland er fors op achteruit gegaan. Bovendien lopen de doelstellingen van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer gevaar. Al met al is er van een consistent verkeersbeleid de afgelopen vier jaar bitter weinig terecht gekomen, zo constateren de organisaties. Deze ontwikkelingen ke alleen maar worden tegengegaan door meer te investeren in de infrastructuur.

Extra investering

De organisaties pleiten voor een extra investering van f. 2 miljard per jaar voor de fysieke infrastructuur. Dat bedrag is alleen al nodig om verdere vertragingen bij de uitvoering van het SVV II te voorkomen.

Wordt echter ook rekening gehouden met het beleid uit de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex), dan is nog veel meer geld nodig. “In het licht van doelstellingen zoals geformuleerd in de Vinex is het ambitieniveau van het SVV te laag. Op termijn zijn extra gelden noodzakelijk.”

Deze gelden moeten dan onder andere worden besteed aan de bouw van een hoogwaardig stelsel van infrastructurele verbindingen in de Randstad, zowel voor de (vracht)auto als voor (hoogwaardig) collectief personenvervoer.

Daarnaast moet de samenhang tussen de diverse betrokken beleidsterreinen worden verbeterd, zo meent het tiental. Vorming van integraal bestuur is daarom noodzakelijk.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels