nieuws

BABB Bouwadviezen doet museumpo Industrion

bouwbreed

Het Maastrichtse bedrijf BABB Bouwadviezen BV is door de provincie Limburg aangetrokken als bouwmanager voor de realisering van de nieuwbouw ten behoeve van het Museum voor Industrie en Samenleving (Industrion) in Kerkrade. Met dat po is een investering gemoeid van ruim f. 20 miljoen.

Eerder onthulde Cobouw dat BABB Bouwadviezen door de Rijksuniversiteit Leiden (RUL) volstrekt genegeerd is, nadat het bedrijf voor bouw van De Annex een voor de RUL technisch en financieel aantrekkelijk en ook sterk concurrerende offerte had ingediend. De aanbieding werd in elk geval niet serieus behandeld. De provincie Limburg schat de deskundigheid van het Maastrichtse bouwmanagementbedrijf beter in dan de RUL.

In april 1993 werd de bouwbegeleiding van het po Industrion gefaseerd in handen gelegd van BABB Bouwadviezen. Maar nu hebben GS besloten het contract verder aan te scherpen. In die zin dat BABB Bouwadviezen nu bouwmanager wordt en in die hoedanigheid volledig verantwoordelijk voor voor de aspecten budget, tijd, projectorganisatie, kwaliteit en informatie.

Daarnaast zal de provincie, als bouwheer, zorgdragen voor een goede bewaking en waar nodig verantwoording aan provinciale staten van de voortgang van het bouwproces.

Inmiddels hebben GS besloten om het architectenbureau Dirrix Van Wylick in Geldrop opdracht te geven het ontwerp voor het nieuwe museum te maken. Daarmee wordt afgeweken van een gehanteerde procedure voor de architectenkeuze.

Op advies van de Stuurgroep voor de bouw(voorbereiding) van het Industrion stelden GS medio mei 1993 een Beoordelingscommissie in om hen te adviseren over drie ingediende ontwerpen voor het nieuwe museumgebouw.

Maar op instigatie van het museumbestuur en de museumcommissie is besloten om af te wijken van het advies van de Beoordelingscommissie. Volgens GS biedt de door de BNA gehanteerde procedure daartoe de mogelijkheid. Met de bouw van het museum zijn enkele tientallen miljoenen guldens gemoeid. Een deel ervan wordt gedekt met bijdragen uit Europese fondsen. De provincie stelde vorig jaar in eerste instantie al f. 7 miljoen beschikbaar als voorbereidingskrediet. De toen aangekondigde fasering is nu echter volgens GS niet meer actueel. Op basis van de ervaringen, opgedaan bij de bouw van het Bonnefantenmuseum (waar sprake is van kostenoverschrijding), hebben zij namelijk uitvoerig stilgestaan bij de bouwstructuur voor het Industrion.

Dat heeft geleid tot verdere aanscherping van de bouwstructuur, van de relatie met de bouwbegeleider, van de relatie met de vormgever en van een aantal andere aspecten met betrekking tot het museum: “Doel ervan was en is de risico’s van het po, dat op grond van het museale concept en de opbouw van de collectie nog als aanzienlijk complexer moet worden beschouwd dan de nieuwe musea in Maastricht en Venlo, tot een minimum te beperken.”

Reageer op dit artikel