nieuws

Apeldoorn sluit convenant over toezicht corporaties

bouwbreed

De gemeente Apeldoorn en de vier woningcorporaties ter plaatse hebben het convenant Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) getekend. In het convenant f. het eerste in zijn soortf. staan afspraken over de wijze waarop de gemeente uitvoering geeft aan haar toezichthoudende taken, die in het kader van het BBSH moeten worden verricht.

Zoals bekend schrijft het BBSH de regels voor die het rijk stelt aan een duurzaam verzelfstandigde sociale sector. De corporaties zijn in redelijk grote mate vrij om eigen (volkshuisvestings)beleid te voeren, mits maar wordt voldaan aan de sociale doelstellingen. Daarop dient te worden toegezien door de gemeenten.

Drs.ing. N. van der Horst, directeur van de Apeldoornse corporatie De Goede Woning sprak in dit verband van ‘geprivatiseerde decentralisatie’. “Dat is niet op te vatten als ‘afschuiven van het probleem’ of ‘de hete gehaktbal op het bordje van je buurman leggen’. Het gaat erom dat de toezichthoudende partij van tevoren met de te controleren partij afspreekt hoe, waarop en wanneer er gecontroleerd gaat worden. Bovendien wordt van tevoren vastgesteld wat er gebeurt in een geval van ‘niet in orde’ en hoe je daar vervolgens weer onderuit kan komen.”

Hobbel

In het Apeldoornse convenant staan de afspraken die gemeente en corporaties hierover zijn aangegaan. “Een genomen hobbel”, zo noemde wethouder J. Arnold Gerritsen de overeenkomst. “Want hoe je het ook wendt of keert: het is niet de gemakkelijkste opgave om bindende afspraken te maken over tot hoever je over de schouder meekijkt of laat meekijken.”

Volgens J. van der Harst, Inspecteur van de Volkshuisvesting in Gelderland is er nog een groot aantal gemeenten dat niet precies weet hoe moet worden omgegaan met de toezichthoudende taken uit het het BBSH. Voor die gemeenten heeft het Directoraat-Generaal voor de Volkshuisvesting inmiddels een ‘Beleidswijzer beheren en presteren’ opgesteld. De beleidswijzer wordt deze maand verspreid. Te laat voor Apeldoorn maar nog net op tijd voor de andere gemeenten: de corporaties moeten voor 1 juli aanstaande hun eerste verantwoording onder het BBSH afleggen.

Reageer op dit artikel