nieuws

Raad van Ministers om herziening gevraagd Architectenkoepel in EG wil af van arbo-richtlijn bouw

bouwbreed

Het Europees overkoepelend orgaan van beroepsorganisaties van architecten (Conseil des Architectes d’Europe) verzet zich fel tegen de EG-richtlijn voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. De Raad van Ministers en de Europese Commissie is dringend gevraagd onmiddellijk een herzieningsprocedure te beginnen.

De Bond van Nederlandse Architecten (BNA), die niet bij deze actie is betrokken, laat weten achter de Nederlandse implementatie (Bouwprocesbesluit) te staan.

De Europese koepel CAE behartigt de belangen van meer dan 350000 architecten. Maar hun vakgenoten in Nederland behoren daar niet toe. Twee jaar geleden namelijk besloot de BNA om louter organisatorische redenen zich terug te trekken.

De CAE beklemtoont het uitgangspunt van de Europese Commissie dat bouwplaatsen een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau moeten halen. Maar de richtlijn is volgens de architectenkoepel niet de manier op dat te bewerkstelligen.

Strijdig

De daarin aangegeven maatregelen leiden volgens de CAE eerder tot een toename van ongevallen op bouwplaatsen. Praktische aanbevelingen, die ke bijdragen aan een verbetering van de veiligheid, ontbreken juist. De Europese richtlijn legt f. principieelf. nu ook nadrukkelijk verantwoordelijkheden voor veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers op bouwplaatsen bij de opdrachtgever en f. in het verlengde daarvanf. de ontwerpers.

“De Europese Commissie meent dat dit de hoeksteen is van een nieuwe aanpak, die streeft naar verbetering van de veiligheidsnormen voor werknemers van aannemers. Maar wij menen dat dit strijd is met de Kaderrichtlijn inzake veiligheid en gezondheid op het werk en de nationale wetgevingen van de meeste lidstaten waarin de veiligheid van de werknemers behoort tot de verantwoordelijkheid van werkgevers”, aldus de CAE.

Die noemt dit “een zeer belangrijk argument dat, indien het gegrond blijkt te zijn, de juridische basis van de richtlijn voor mobiele en tijdelijke bouwplaatsen ter discussie kan stellen”.

De architectenkoepel plaatst grote vraagtekens bij het argument van de Europese Commissie dat de meeste van de (dodelijke) ongevallen in de bouw het gevolg zijn van fouten in het ontwerp, verkeerde materiaalkeuze etc.

De CAE betwist dit fel: “Volledig onjuist. De richtlijn is gebaseerd op onjuiste en bedrieglijke informatie en statistische gegevens.”

Bezwaren

De CAE concludeert tenslotte dat in de meeste lidstaten implementatie van de richtlijn (hetgeen uiterlijk 1 januari 1994 had moeten gebeuren) op belangrijke wetgevende en praktische bezwaren stuit. Omdat bovendien de richtlijn in nog geen enkele lidstaat volledig van kracht is, bestaat volgens de CAE de mogelijkheid voor de EG om te komen tot herziening van de richtlijn.

Een woordvoerster van de BNA meent dat in het Nederlandse Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet de verantwoordelijkheid van de werkgevers voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers onverkort overeind is gebleven. Daarmee is een principieel bezwaar tegen de EG-richtlijn volgens haar vervallen.

Vandaar ook dat de BNA zich in beginsel achter de Nederlandse implementatie van de richtlijn schaart. Volgens haar “zien de Europese architectenorganisaties meer in de richtlijn dan daarin gelezen zou moeten worden”.

Reageer op dit artikel