nieuws

Nieuwe structuur moet SFB laten overleven

bouwbreed

Donderdag 2 juni besluit het bestuur van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid ‘gehoord de opdrachtgevende werkgevers- en werknemerspartijen’ over invoering van een nieuwe werkstructuur. Twee ontwikkelingen liggen aan deze noodzakelijke wijziging ten grondslag: de door de wetgever geeiste ontvlechting van werk op grond van de wet met zakelijke dienstverlening in de privaatrechtelijke sfeer. En de tendens binnen de bedrijfstak om zaken minder collectief te regelen.

Een contourennota, waarin de richting voor een nieuwe topstructuur wordt aangegeven, is inmiddels aan de opdrachtgevende instellingen en het betrokken SFB-personeel gepresenteerd.

Van een functionele organisatie, waarbij zoveel mogelijk gelijksoortige werkzaamheden bijeen werden gebracht, zal bij het SFB worden overgegaan tot de instelling van ‘business units’, waarin alle werkzaamheden ten behoeve van een bepaald produkt worden uitgevoerd.

Deze units, vooralsnog vijf in totaal, bepalen onder leiding van een directeur geheel zelfstandig opzet en uitvoering van de werkzaamheden. Een eerste unit f. bedrijfsvereniging gehetenf. zal zich uitsluitend beperken tot de uitvoering van werk op het gebied van de sociale verzekeringen. Door de geeiste ontvlechting van overige werkzaamheden wordt het mogelijk een juiste indruk te krijgen van de feitelijke kosten van deze door de wet opgelegde taken.

Marktvraag bepalend

Overige units worden in aantal opgezet al naar gelang de vraag uit de markt dat vereist. Voorals nog wordt begonnen met een business unit ‘Pensioenen’, een unit ‘Bedrijfstakeigen regelingen (BTER)’ en een unit ‘Verzekeringen’, die hun opdrachten halen uit de markt. Dat zijn in eerste instantie de huidige werkgevers- en werknemersorganisaties voor wat de collectieve regelingen betreft en individuele bedrijven als het gaat om verzekeringen.

Nu meer collectieve regelingen in de bouw aan slijtage onderhevig zijn, is het denkbaar dat op termijn aan individuele bedrijven meer zakelijke dienstverlening kan worden aangeboden, die dan weer in een business unit wordt ondergebracht.

Elk van deze zelfstandig opererende units zal ke gaan profiteren van de diensten van een vijfde unit, Facilitaire Dienst geheten. Deze dienst beschikt over alle huidige gegevensbestanden van aangesloten werkgevers en hun personeel. Met deze unit kan ook een contract worden afgesloten voor de verzorging van alle huishoudelijke diensten, waaronder huisvesting en catering. Overigens past in dit concept geen verplichte winkelnering. Als enige zelfstandig opererende unit van oordeel is facilitaire diensten elders beter en goedkoper te ke verkrijgen, dan zijn ze daar, na een vrij lang gehouden opzegtermijn, vrij in.

Een loket-functie

Op hun beurt hoeven de business units zich niet te beperken tot het bedienen van de huidige clienten: het bestuur van de bedrijfsvereniging voor de gelijknamige unit, besturen van pensioenfondsen voor de unit Pensioenen en individuele ondernemingen voor de unit verzekeringen.

Voor wat de zakelijke dienstverlening betreft ke de units ‘de markt op gaan’. Doordat de neiging bestaat dat veel minder zaken via bedrijfstakeigen regelingen collectief worden geregeld, zal het noodzakelijk zijn veel meer diensten aan individuele ondernemingen aan te bieden . De acquisitie van nieuwe klanten hoeft niet te worden beperkt tot de bouwnijverheid.

Verondersteld wordt vooralsnog dat door gebruik te maken van de unit Facilitaire Dienst, de overige units in staat zullen zijn concurrerend met andere instellingen hun waar te ke aanbieden. Als groot voordeel wordt daarbij gezien dat de ‘een loket-functie’ kan worden gehandhaafd, waardoor werkgevers gevrijwaard worden van een veelheid aan nota’s en formulieren.

Geen vervanging

De drie ‘op de markt gerichte’ units komen onder directie te staan van drs. J.J.P. Schouten, die tevens de directieraad als voorzitter zal aanvoeren. Hij neemt ook een aantal taken over van algemeen directeur Neervens, die naar het ABP vertrekt en niet zal worden vervangen.

De unit bedrijfsvereniging zal onder leiding komen te staan van de heer H.J .M. Scheerder, terwijl het facilitair bedrijf de heer P.A.J. van der Hoeven als directeur krijgt.

Als op 2 juni voldoende draagkracht voor deze nieuwe opzet zal zijn verkregen, zal de Toezichtskamer Sociale Verzekeringsraad van deze ontvlechting op de hoogte worden gesteld en zo snel mogelijk gewerkt gaan worden aan een verdere (personele) invulling van deze structuur.

Reageer op dit artikel