nieuws

Geringere stortingen op G-rekening schilders

bouwbreed Premium

De sterk gedaalde premie Ziektewet en de ingevoerde premiedifferentiatie hebben er in de schildersbranche voor gezorgd dat de gebruikelijk te storten bedragen op G(eblokkeerde) Rekeningen, te hoog worden. Het Sociaal Fonds voor het Schildersbedrijf heeft daarom de formule aangepast.

Hoofdaannemers storten veelal een bepaald bedrag van de aanneemsom direct op de G-rekening van hun onderaannemer(s) ter reservering van de afdracht van premie Sociale Verzekeringswetten en gelden voor de fiscus (loonbelasting en premies volksverzekeringen).

Voor de hoogte van het te storten bedrag werd voor het schilders-, afwerkings- en glasbedrijf een vaste formule gehanteerd. Zo werd telkens 80 procent van de loonsom, ofwel bijna 34 procent van de aanneemsom, gereserveerd.

Voor de berekening van die percentages werd bij het SFS uitgegaan van de volgende aannames: het loonkostenbestanddeel van de aanneemsom bedraagt 65 procent, daarvan bedraagt de loonsom ook weer 65 procent. En daarvan bedraagt het te reserveren bedrag voor SV-premies 40 procent en voor de fiscus eveneens 40 procent. (in totaal dus 80 procent). Omgerekend betekent dit 33,8 procent van de aanneemsom.

Voorkom deblokkade

Als in de nieuwe situatie wordt vastgehouden aan de genoemde 80 procent van de loonsom komt er te veel geld op de G-rekening te staan.

En dat kan volgens het SFS lastig zijn omdat er een deblokkeringsprocedure nodig is om het overschot voor andere dan de genoemde doeleinden te ke benutten.

Vandaar de aanpassing. Gezien de premiedifferentiatie kan centraal niet langer meer een vast percentage worden genoemd.

Het juiste percentage voor het te reserveren bedrag ten behoeve van afdracht SV-premies door schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijven is eenvoudig als volgt te berekenen op grond van de premienota: de totale premie SV, gedeeld door 1 procent van het premieloon WW. De uitkomst zal in de regel liggen tussen 20 en 25 procent. Voor de loonbelasting en premies volksverzekeringen geldt een percentage tussen de 35 en 40 procent, aldus het SFS.

Reageer op dit artikel