nieuws

Zandwinning mogelijk bij Den Bosch, Deventer en Alphen aan den Rijn

bouwbreed Premium

Volgens modellen voor de ruimtelijke planning ke bij ‘s-Hertogenbosch de Geldersche Waarden, De Hoefslag en de Koornwaard ontgonnen worden, bij Deventer de Stads- of Bolwerks Weiden, en bij Alphen aan den Rijn een deel van de Zuid- en Noordeinderpolder. Door de winning van industriezand zouden hier nieuwe plassen ontstaan.

Dat blijkt uit schetsen voor de ontwikkeling van de drie locaties. Ze staan in het boekje ‘Uit de lengte en uit de breedte’, samengesteld door Sigmond Kindt + Partner in opdracht van Swets, Dols & Heuff Grint- en Zandbedrijf BV, beide te Nijmegen. In de uitgave worden modellen ontwikkeld voor ‘een integrale benadering voor ruimtelijke ingrepen in het landschap’, zoals de ondertitel luidt.

De schrijvers benadrukken dat de drie voorbeelden niet gezien moeten worden als uitgewerkte inrichtingsplannen, maar als globale schetsen. Het zijn voorbeelden van de toepassing van een drietal modellen voor de ruimtelijke ontwikkeling van gebieden rond steden, die bij, aan of aan beide zijden van een rivier liggen. De modellen voldoen aan de randvoorwaarden van de sectornota’s, waarin de rijksoverheid de toekomstige ontwikkelingen heeft vastgelegd.

Samenhang

Volgens de samenstellers van ‘Uit de lengte en uit de breedte’ staan de beleidsnota’s echter nog teveel op zichzelf. “Waar het nog aan schort, is een visie die de samenhang tussen deze nota’s aangeeft”, schrijven zij. “De overheid reikt er wel bouwstenen mee aan voor het gebruik van de beschikbare ruimte. Maar uiteindelijk moet het landschap van morgen met alle bouwstenen tezamen vorm worden gegeven.”

De voorstellen in het boekje zijn een poging om een meer samenhangende visie te ontwikkelen. Er is extra aandacht besteed aan de delfstoffenwinning, “omdat op dit terrein bij uitstek verschillende eisen aan de ruimte worden gesteld, die met elkaar in conflict ke komen”. De samenstellers benadrukken echter dat ze juist gezocht hebben naar het combineren van de winning van oppervlaktedelfstoffen met een overkoepelende visie op de ruimtelijke omgeving. Dat is voor de toekomst een absolute voorwaarde.

Functies

De modellen gaan uit van een afname van het agrarische bodemgebruik en een groei van het aantal woningen, de infrastructuur, de recreatie, de drinkwaterwinning en het aandeel bos en natuur. Ze beschouwen de bodem als drager van diverse functies, als produktiemiddel en als grondstof. In de voorstellen hebben al die functies hun plaats gekregen.

De gebieden zijn ingedeeld in stad, bos voor wonen/werken/recreatie, bos voor de houtproduktie, natuurbos, agrarisch gebied en tenslotte plassen als gevolg van de winning van grondstoffen.

Volgens de schetsen blijven bij ‘s-Hertogenbosch enkele hoge zandruggen bestaan als eiland en worden de dijken rond de plassen versterkt. De overblijvende uiterwaarden worden natuurgebied met riet, vochtig loofhout en broekbos. Daarlangs liggen elkaar afwisselende stroken produktiebos en landbouwgebied. Tegen de stad aan ontstaan gebieden met een combinatie van de functies wonen, werken en recreatie.

Cultuurlandschap

Voor Deventer, een stad aan een rivier, wordt ongeveer hetzelfde voorgesteld. De ruimte voor gecombineerd wonen, werken en recreatie wordt hier echter aan de overzijde van de rivier gevonden. Het produktiebos heeft niet de vorm van stroken, maar bestaat uit vlekken in het agrarische gebied. Dit sluit aan op de bestaande indeling van het cultuurlandschap.

Voor Alphen aan den Rijn wordt gedacht aan een langgerekte strook produktiebos ten noorden van de stad. Tussen deze strook en de stad ligt een gebied voor wonen, werken en recreatie. Naast Alphen ligt reeds een plas, die uitgebreid wordt naar het oosten. Aan de zuid- en westzijde is recreatie mogelijk, aan de noord- en oostzijde zijn moerassen en natuurbos voorzien. Dit gebied staat in verbinding met de Zuideinder- en de Nieuwkoopse plassen.

Reageer op dit artikel