nieuws

Prioriteit aan Venlo/Tegelen, Weert, Roermond en Venray Bouw 18500 woningen in Noord- en Midden Limburg

bouwbreed

In Noord- en Midden-Limburg moeten tot het jaar 2005 ongeveer 18500 woningen worden gebouwd. Prioriteit krijgt daarbij ontwikkeling van locaties in het stadsgewest Venlo/Tegelen en de stedelijke gebieden Roermond, Weert en Venray. Voor het landelijk gebied zal een restrictief bouwbeleid worden gevoerd.

Dit is een van de meest in het oog springende beleidslijnen, zoals Gedeputeerde Staten van Limburg die hebben uitgezet in het streekplan voor Noord- en Midden-Limburg. Dat beoogt te komen tot meer concentratie van wonen en werken in de stedelijke gebieden.

Tot nu toe is daarvan namelijk bitter weinig terecht gekomen. De woningvoorraad en daarmee de bevolking groeien het snelst in de regionale kernen (zoals Echt, Gennep, Helden, Heythuysen en Horst) en in de lokale kernen (meer dan 4000 inwoners).

Opvallend is ook dat niet alleen de centrumgemeenten bij hun taakstellingen achterblijven. Ook veel kleine kernen (minder dan 2000 inwoners) blijven achter bij de gemiddelde groei in de provincie.

Al met al is een spreiding ontstaan van de bevolking. Die woont voor een groot deel buiten de belangrijke werkgelegenheidscentra. Deze suburbanisatie vormt een bedreiging voor de stedelijke draagvlakken voor voorzieningen, veroorzaakt toenemende mobiliteit, geeft een ondoelmatig ruimtebeslag en leidt tot aantasting van het landelijk gebied.

Ondanks de verwachte toevoeging van 18500 woningen zal het streekplangebied volgens GS als totaliteit een relatief lage verstedelijkingsgraad blijven behouden:

“Niettemin bieden de lopende en nog te entameren grootschalige en kleinschalige stadsvernieuwingsoperaties goede vooruitzichten op een verhoging van de stedelijke kwaliteit. De resterende bouwopgave, niet alleen op gebied van de woningbouw maar ook inde sfeer van de utiliteitsbouw en de aanleg van infrastructurele werken, kan bijdragen aan de vergroting van de diversiteit en de belevingswaarde van de gebouwde omgeving. Zonder een gericht verstedelijkingsbeleid zal het proces van suburbanisatie ongetwijfeld doorgaan.”

Concentratiebeleid

In het streekplan kiezen GS derhalve voor een concentratiebeleid. Absolute prioriteit krijgt het stadsgewest Venlo/Tegelen en flankerend daaraan het stedelijk gebied Roermond. En Weert en Venray worden uitgebouwd tot regionaal bedienende stedelijke centra.

Van cruciaal belang noemen GS een voortvarende uitvoering van grote woningbouwlocaties. Genoemd worden Venlo-Centrum-Zuid (1600), Venlo Stadsrand Oost (minimaal 500), Tegelen-Maasveld (1000), Roermond-Maasoever (1000), Roermond-Melick (500), Roermond-Herten (1000), Venray (1200) en Weert (800).

In een aantal locaties moet echter rekening worden gehouden met hoogwaterproblematiek, veroorzaakt door de Maas.

Volgens GS is het tevens noodzakelijk om nu al nieuwe woonlocaties te ontwikkelen voor de periode na 2005. Voor Venlo denken ze aan het glastuinbouwgebied ’t Ven ten zuiden van de A67 en aan het gebied de Nieuwe Erven.

In de kernen Belfeld, Reuver en Swalmen is naast woningbouw voor de opvang van de eigen woningbehoefte, ook woningbouw toegestaan ter compensatie van spontaan vertrek. De taakstelling kan nog worden verhoogd indien binnen de stedelijke gebieden Venlo/Tegelen en Roermond onvoldoende woningen gebouwd ke worden.

Ook in de kern Nieuw-Bergen wordt meer woningbouw toegestaan. GS staan in beginsel positief tegenover een beperkte overheveling van bouwvolume uit omliggende kernen naar Nieuw-Bergen.

Keerpunt

De omvang van uitbreiding van stedelijke en agrarische bebouwing nadert volgens GS overigens een keerpunt: “In de stedelijke gebieden kan na 2005 de nadruk meer liggen op renovatie en reconversie van de bebouwing dan op verdere occupatie van het landelijk gebied”.

In dat licht bezien wordt voor Belfeld, Rever en Swalmen al geanticipeerd op die ontwikkeling. Deze kernen krijgen een bijzondere opgave en wel reconversie van oude industriele functies naar nieuwe functies.

Reageer op dit artikel