nieuws

Milieugevolgen uitbreiding Schiphol onduidelijk

bouwbreed Premium

De onderzoeksrapporten over de uitbreiding van Schiphol geven een onvolledig beeld van de milieugevolgen van de verschillende banenstelsels. Ook de aandacht voor de Zuidhollandse ruimtelijke ontwikkelingen laat te wensen over.

Dat is de voorlopige conclusie van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland na de bestudering van de intergrale milieu-effectenrapporten (IMER) voor Schiphol en omgeving. GS missen de gegevens over lokale luchtverontreiniging, geluidbelasting en de gevolgen voor natuur, verkeer en vervoer.

GS hebben niet alleen kritiek op de nachtnorm van 26dB(A) voor piekgeluiden. Ook de effecten van de groei van Schiphol op het woon- en werkklimaat in met name Alphen en Leiden vallen buiten de studie. Daarnaast hebben GS commentaar op de Planologische Kernbeslissing voor Schiphol en omgeving.

Het kabinet wil niet alleen een geluidszone, maar ook een zogenaamde vrijwaringszone instellen. Deze zone is het gebied rond Schiphol waarbinnen geen woningen gebouwd mogen worden in verband met het woon- en werkklimaat en de veiligheidsrisico’s. GS willen bij de besluitvorming vastleggen dat de geluidszone ook na 2015 ongewijzigd blijft.

De uitkomsten bieden een te zwakke basis om te bepalen welke nieuwe, vijfde baan de voorkeur verdient, aldus GS.

Voordat de provincie een definitieve reactie geeft zullen GS de statencommissies om advies vragen.

Reageer op dit artikel