nieuws

Kritiek SVr op bedrijfstakken bouw en schilders ‘Aanpak misbruik sociale premies ontoereikend ‘

bouwbreed

De Toezichtkamer van de Sociale Verzekeringsraad heeft fikse kritiek op de f. overigens pas na heel veel aandrang en ook nog te laat ingediendef. beleidsplannen 1994 van de Risicogroep Schilders en de Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid voor bestrijding van misbruik c.q. oneigenlijk gebruik van sociale verzekeringspremies. Het door hen geformuleerde handhavingsbeleid is volstrekt ontoereikend.

Volgens een woordvoerder van de Toezichtkamer hebben alle uitvoeringsorganen op gebied van de sociale zekerheid in 1992 het verzoek gekregen aan te geven op welke wijze zij voornemens waren misbruik van sociale verzekeringspremies door werknemers en werkgevers tegen te gaan. Dit omdat voor de Toezichtkamer het handhavingsbeleid absolute prioriteit had en heeft.

De voorgenomen maatregelen moesten worden neergelegd in een uiterlijk 1 oktober 1993 in te dienen beleidsplan, dat na toetsing door de Toezichtkamer dan per 1 januari 1994 in uitvoering zou ke komen. Drie bedrijfsverenigingen (waaronder die van de schilders en de bouw) slaagden er echter niet in aan die verplichting te voldoen.

Na herhaald aandringen kregen zij uitstel: de beleidsplannen mochten nog in het vierde kwartaal van vorig jaar ingediend worden. Op 3 februari van dit jaar echter bleken beide BV’s nog steeds niet te hebben voldaan aan de hen door de Toezichtkamer opgelegde verplichting.

Beleidsplannen

“Na opnieuw herhaald aandringen zijn die beleidsplannen uiteindelijk dan toch onlangs ontvangen. Maar ze komen er in een beoordeling niet best van af”, aldus de woordvoerder van de Toezichtkamer. De Risicogroep Schilders legde vorig jaar totaal tien beleidsvoornemens vast met betrekking tot controle aan werknemerskant en aan werkgeverskant, alsmede rapportage aan management en bestuur over de effecten van de uitvoering van de voornemens.

Voorts werd de ontwikkeling van een gesloten bedrijfsvoering in gang gezet. Die behelst een zodanige administratieve aanpak, dat sluitende routinematige gegevensvergelijking mogelijk wordt tussen betaalde premies enerzijds en verstrekte uitkeringen anderzijds.

De Toezichtkamer is niet mals in haar kritiek: “Geen enkele van de voor 1993 geuite beleidsvoornemens is gerealiseerd. Met betrekking tot de werknemerskant is de uitvoering weliswaar bij het SFB komen te liggen, doch omtrent de implementatie wordt geen enkele informatie verschaft. Niet duidelijk is welke verantwoordelijkheid het Risicogroep-bestuur neemt ten opzichte van het handhavingsbeleid op dit onderdeel.”

De stand van zaken betreffende de ontwikkeling van gesloten bedrijfsvoering noemt de Toezichtkamer onduidelijk: “Op basis van de thans voorhanden zijnde informatie kan niet anders worden geconcludeerd dan dat er bij de schilders in 1993 geen feitelijke vooruitgang is geboekt op gebied van de rechtshandhaving.”

Het bestuur van de Risicogroep Schilders wordt op deze punten nu om opheldering gevraagd.

Bouw

In het beleidsplan 1993 heeft de BV Bouw zeven actiepunten vastgelegd. Daarbij is uitgegaan van een handhavingsmodel, waarbij werden onderscheiden: aanvangscontrole, voortgangscontrole, specifieke controle en fraudebestrijding.

De Toezichtkamer stelt vast dat het merendeel van de voor 1993 voorgenomen beleidsvoornemens in gang gezet is en dat voor de meeste activiteiten resultaatvastlegging plaatsvindt.

“Maar de stand van zaken met betrekking tot het ontwikkelen van een gesloten bedrijfsvoering wordt noch uit de evaluatie beleidsplan 1993 noch uit het beleidsplan 1994 duidelijk”, aldus de Toezichtkamer.

Verwacht mag volgens haar worden dat de gegevens die thans per kwartaal worden verzameld zullen bijdragen tot een goed verantwoordings- en stuurinformatiesysteem: “Hetgeen uit het beleidsplan echter niet duidelijk wordt, is welk informatieplan aan het verzamelen van deze gegevens ten grondslag ligt. Het wordt met andere woorden niet duidelijk welke vragen het bestuur met welke frequentie beantwoord wil zien.”

Aandachtspunten

De Toezichtkamer wil alsnog een helder informatieplan hebben. Het bestuur van de BV Bouw heeft twee activiteiten toegevoegd aan de voor 1993 geformuleerde aandachtspunten: bevordering van de handhavingsalertheid van de SFB-medewerkers/voorlichting aan de bedrijfstak en aanpak van de detacheringsproblematiek. Maar uit het nu ingediende beleidsplan blijkt niet op welke termijn die activiteiten zullen zijn gerealiseerd.

Reageer op dit artikel