nieuws

Bouw in vier grote stadsgewesten neemt verder af Meer bouwvergunningen voor koopwoningen

bouwbreed Premium

In 1993 zijn 51500 bouwvergunningen voor de realisering van koopwoningen afgegeven. Deze ongekende groei in de ongesubsidieerde sector zorgt er voor dat het bouwprogramma 1993 aan de bovenkant van de raming is uitgekomen.

Wel is de afgifte van vergunningen voor de bouw van sociale koopwoningen drastisch ingezakt: 8409 terwijl 21100 was voorzien. Ook het aantal bouwvergunningen in de vier grote stadsgewesten is verder teruggelopen.

Deze cijfers heeft staatssecretaris Heerma gisteren in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt. Het aandeel eigen woningen in de totale voorraad is in de periode 1988 tot 1994 gestaag gegroeid met gemiddeld 0,6 procent per jaar. “Als deze trend zich voortzet, zal over drie jaar de helft van de totale woningvoorraad bestaan uit eigen woningen”, aldus een verheugde Heerma gisteren op het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in Nijmegen.

In het afgelopen jaar zijn in totaal 89500 bouwvergunningen afgegeven. De raming voor 1993 lag tussen de 82300 en 92300.

Bovengrens

In de ongesubsidieerde sector is de bovengrens van de raming, tussen de 32500 en 42500 met 9000 vergunningen overschreden. Volgens Heerma wordt met deze forse groei de daling van het gesubsidieerde doel van het programma ruimschoots gecompenseerd. Dat de daling van de realisatiecijfers in de sociale koopsector zich in het afgelopen jaar heeft voortgezet f. minder dan de helft van het programma is gerealiseerdf. wordt door de bewindsman betreurd.

Stadsgewesten

De reden van deze slechte score ligt in de ogen van Heerma bij het feit dat gemeenten bij nieuwbouw vooral inspeelden op de vraag naar koopwoningen boven de subsidiegrens. Heerma stelt echter dat een gezonde woningmarkt uit voldoende aanbod in zowel huur als koop in alle prijsklassen moet bestaan.

Voor wat betreft de voortgang van de woningbouw in de vier grote stadsgewesten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht zijn in 1993 3200 bouwvergunningen minder afgegeven dan in het jaar daarvoor. Deze afname wordt door een daling in de sociale woningbouw en een geringe afname van de licht gesubsidieerde sector veroorzaakt. Immers, binnen het totaal van de afgegeven 20800 bouwvergunningen is alleen de ongesubsidieerde sector van 7700 in 1992 tot 7900 bouwvergunningen in 1993 licht toegenomen.

De sterkste daling van het aantal bouwvergunningen laat stadsgewest Amsterdam (Roa) noteren: 11330 in ’92 tegen 8700 bouwvergunningen in het daarop volgend jaar. Haaglanden zag het aantal met 300 naar 3700 en Utrecht met 500 tot 2000 bouwvergunningen teruglopen. Rotterdam bleef met 6500 afgegeven vergunningen op hetzelfde niveau staan. Heerma schrijft in de brief aan de Kamer dat de vier stadsgewesten duidelijk meer snelheid moeten maken als het gaat om het bouwrijp maken van de bouwlocaties. “Al met al is er hier sprake van een te laag produktieniveau”.

Huurwoningen

Op het NVM jaarcongres bracht Heerma de verkoop van sociale huurwoningen ter sprake.”Nog maar een paar jaar geleden had dit onderwerp een zware politieke lading”. Tegenwoordig gaan echter steeds meer woningcorporaties op praktische gronden over tot verkoop, waarbij ook volkshuisvestingsmotieven duidelijk een rol spelen.

In de ogen van Heerma ke dit verschillende motieven zijn: “Als opwaardering van een wijk, het tegengaan van leegloop in de kleinere kernen of noodzakelijk als om de sanering van de corporatie-financien te bewerkstelligen. Voor corporaties met hoge onderhoudslasten, bijvoorbeeld vanwege een sterk verspreid bezit, kan verkoop een van de middelen zijn tot technische optimalisering van het woningbezit.”

Makelaar

De plaats die de makelaar in dit geheel krijgt zal die in de ogen van Heerma als informatieverschaffer zijn. “De gemeenten in de regio ke zelf beslissen over het te voeren regionale woningbouwbeleid. En daarmee bijvoorbeeld zorgen dat de juiste woningen op de juiste plek worden gebouwd. Ook hiervoor is meer professionele marktinformatie nodig. Ik voorzie daarom in het overleg tussen partijen op regionaal niveau de makelaar een grotere invloed als informatieverschaffer zal krijgen,” aldus de bewindsman gisteren in Nijmegen.

Reageer op dit artikel