nieuws

ANWB voor regulerende heffing op grondstoffen

bouwbreed

De ANWB is f. in tegenstelling tot het ontgrondend bedrijfsleven en de bouwnijverheidf. voor invoering van een regulerende heffing op oppervlaktedelfstoffen. De opbrengst daarvan moet dan wel volledig worden besteed aan natuurontwikkeling en recreatievoorzieningen.

Dat zei mr. P.A. Nouwen, hoofddirecteur van de ANWB, bij het in ontvangst nemen van het eerste exemplaar van het boekwerk ‘Uit de lengte en uit de breedte’. In deze publikatie, die in opdracht van swets, dols en heuff grint- en zandbedrijf BV is samengesteld door Sigmond Kindt + Partners, wordt getracht een nieuwe kijk te geven op de ruimtelijke inpassing van ontgrondingen.

Volgens L. Vogelesang, een van de samenstellers, moet de rijksoverheid afstappen van de tot nog toe gevolgde sectorale benadering van het probleem. Gepleit wordt voor een integrale aanpak, waarbij de keuze voor een winlocatie afhankelijk wordt gesteld van de wenselijkheid van de nabestemming: recreatie, natuurontwikkeling of wonen aan het water, of in het bos.

Tevens dient aansluiting te worden gezocht bij het rivierenlandschap, waar water past in de omgeving.

De mogelijkheden die deze aanpak te bieden heeft worden geussenllustreerd aan de hand van uitgewerkte plannen voor drie steden: Den Bosch, Deventer en Alphen a/d Rijn.

Groenfonds

Hoofddirecteur Nouwen stelde dat de ANWB zich goed kan vinden in de voorgestelde aanpak. Een mogelijke financieringsbron zou de regulerende heffing op bouwgrondstoffen uit het Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen ke zijn.

De opbrengst daarvan zou dan voor de volle 100% in een apart ‘groenfonds’ moeten worden gestort, dat in zijn geheel kan worden besteed aan de ontwikkeling van natuur en recreatie. Nu wil het rijk slechts 20% van de opbrengst besteden aan de herinrichting, “en daar zijn wij fel op tegen”, aldus Nouwen.

Presentatie

In het algemeen toonde hij zich bezorgd over het ontgrondingenbeleid van de rijksoverheid. “Vooral Rijkswaterstaat wil nog wel eens zand winnen op locaties die vanwege de besparing op transportkosten interessant zijn. Daar ontstaan vervolgens plassen die noch voor de natuur noch voor de recreatie enig voordeel opleveren. Zo moet het dus niet.”

Het VVD-Kamerlid Blauw, dat bij de presentatie aanwezig was, liet in een eerste reactie weten enigszins sceptisch te zijn over de voorgestelde aanpak.

Vooral het kostenaspect zou de VVD-er eerst nader uitgewerkt willen zien, voordat een positief oordeel kan worden gegeven.

Reageer op dit artikel