nieuws

Debat bouwlocaties blijft zonder resultaat

bouwbreed

Behalve de aankondiging van een wetsvoorstel voorkeursrecht voor Randstad-gemeenten heeft het dinsdag gehouden debat tussen minister Alders, staatssecretaris Heerma en de Vaste Kamercommissie VRO over de bouwlocaties en de voortgang van de Vinex-onderhandelingen niet tot concrete resultaten geleid.

De bewindslieden van VROM deden in het debat weinig echte pogingen om de Kamerbrede zorg over de dreigende stagnaties in de Vinex-bouwopgave en het oplopende woningtekort, met name in de stadsgewesten Amsterdam en Utrecht weg te nemen. Staatssecretaris Heerma hield de Kamer bijvoorbeeld voor dat al in de Trendbrief gesignaleerd werd dat er een hobbel moest worden overwonnen in de bouwstroom gedurende de pre-Vinex-periode (de periode tot 1995). “Die hobbel is alleen groter geworden.”

Ook de vraag van de Kamer om concrete maatregelen bleef onbeantwoord. Zo werd minister Alders verzocht het Kroonberoep dat hij heeft ingesteld naar aanleiding van de voorgenomen ontwikkeling van de Utrechtse bouwlocatie Zenderpark in te trekken. De bewindsman verklaarde echter “daar nog niet aan toe te zijn.” En ook het voorstel van onder andere D66 om in grotere dichtheden te bouwen werd van de hand gewezen.

Op het verzoek van PvdA-woordvoerder Van Gijzel om in ieder geval voor de periode na 1997 maatregelen te nemen om de bouwstroom te versnellen werd niet ingegaan. En hetzelfde lot trof de wens van CDA-woordvoerder Koetje, die een brief wilde hebben, met daarin duidelijk en concreet verwoord op welke wijze de taakstelling van 2% woningtekort toch nog kan worden gehaald in 2000, of uiterlijk 2001. En dat ondanks de ongekend scherpe toon van het CDA-Kamerlid in het debat, waarmee hij duidelijk aangaf de buik vol te hebben van het ontwijkende gedrag van de bewindslieden, zoals dat blijkt uit de diverse brieven over het woningtekort.

Twijfel

De twijfel bij diverse Kamerfracties over de waarde van de tot nog toe gesloten Vinex-overeenkomsten, waarmee feitelijk een tussenfase is gecreeerd tussen convenant en uitvoeringscontract, werd door Alders en Heerma niet gedeeld. Er zijn bindende afspraken met colleges van B en W gemaakt, aldus Alders, en de ondertekenaars ervan zullen die moeten nakomen, of de gemeenteraadsverkiezingen nu tot een andere samenstelling van dat college hebben geleid of niet.

Wat er wel komt is de gebruikelijke brief over de voortgang over de woningbouw in 1993, een voorontwerp van wet, dat voorziet in een voorkeursrecht voor Randstad-gemeenten bij de aankoop van grond, en de resultaten van een onderzoek naar grondspeculatie op Vinex-locaties.

Bovendien is er nieuwe Trendbrief in voorbereiding en zal vrijdagavond de planologische kernbeslissing over de Hoge Snelheidslijn naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

De Vaste commissie VRO vond het niet voldoende om af te zien van een tweede termijn. Het debat zal daarom volgende week worden voortgezet.

Reageer op dit artikel